Generalforsamling 2023

Referat af Ellinge Strand Grundejerforenings ordinære Generalforsamling afholdt den 27. august 2023 på ”Lyngborgen”, Ellinge Lyn.

Fremmødte:

Fremmødte: 51 deltog fra 33 parceller. Parcellerne var repræsenteret således:

Toftevej nr. 22, 28, 37, 45, 53, 57, 59
Syrenvej nr. 13, 15, 17, 23, 24, 36, 42, 44, 46, 50, 54, 60, 62, 66, 82, 84, 88
Gl. Kongevej nr. 14, 20, 22, 24, 26, 30, 36, 42, 46

Fra bestyrelsen deltog: formand Kim Pouelsen, næstformand Lisbeth Stilling, kasserer Lene Merrild og bestyrelsesmedlemmer Jan Rasmussen, og Britt Heinzmann samt suppleant: Bo Friis

På Syrenvej er der 48 parceller, som er medlem af foreningen,
På Gl. Kongevej er der 18 parceller, som er medlem af foreningen.
På Toftevej er der 28 parceller, som er medlem af foreningen

Valg af dirigent

Formanden foreslog valg af Bo Friis (SY 54) som dirigent, hvilket generalforsamlingen tiltrådte.

Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt i henhold til foreningens vedtægter.

1 Oplæsning af bestyrelses-og generalforsamlingsprotekol

Ingen ønskede referater læst op. Formanden kommenterede, at punktet var forældet, idet alle nu får tilsendt nyhedsbreve i løbet af året og at der løbende orienteres på vores hjemmeside. Punktet vil foreslås at udgå ved næste revision af vedtægterne.

Beretningen kan læses her: Bestyrelsens beretning for 2022/2023.

2 Bestyrelsens beretning for perioden 28.8.2022 – 28.08.2023

Formand Kim Pouelsen forestod beretningen om foreningens virksomhed i perioden fra sidste generalforsamling til d.d. Beretning medsendes dette referat, men er også udsendt sammen med indkaldelsen.

Der var følgende kommentarer til de enkelte punkter i beretningen:

1. Veje

Flere kommenterede de mange huller, der er fremkommet ved de seneste store regnmængder – flere steder kan vandet ikke løbe af. Det menes at vejene ikke blev tilstrækkeligt komprimerede da Aarsleff afsluttede deres arbejde. Hvis det gøres ordentligt, vil det lette arbejdet fremover.

Flere steder mangler der nu grusbunker.

Formanden svarede, at vi venter på besked fra Forsyningen og Aarsleff om et årseftersyn. Vi forventer mødet snart finder sted. Vi afventer ligeledes et tilbud på den fortsatte vedligeholdelse af vejene fra anden entreprenør.

Bestyrelsen vil sørge for nye grusbunker også på Toftevej.

2. Vejrabat

Der var debat om de sten, der er lagt i rabatterne af grundejerne og af de store sten på hjørnerne, som er lagt af foreningen. Der er stor utilfredshed med de sten, som er lagt til gene for færdslen. På nederste stikvej mellem Gl. Kongevej og Syrenvej kan 2 biler ikke passere hinanden og andre grundejere har svært ved at komme ind på egen grund pga. de store hjørnesten.

Formanden oplyste at de store hjørnesten er lagt for at udgå at de store biler ”kører hjørnerne af”. Bestyrelsen har ikke hidtil håndhævet at rabatterne er foreningens, men stemningen i forsamlingen er nu at bestyrelsen skal skride ind, når grundejerne, ”tillægger” rabatten til egen grund. Grundejere skal opfordres til at lægge stenene på egen grund og foreningens sten skal forsøges lagt ind hos de tilstødende grundejere, hvis disse giver tilladelse hertil – ellers må de lægges så langt ind som muligt.

Stenene på Gl. Kongevejs grøften skal forblive hvor de er, da grøften nu er overdækket og ikke kan holde til, at biler kører dér. Foreningen sørger for at slå græs rundt om stenene så de forbliver synlige.

3. Grøfter og drænbrønde

Ingen kommentarer til dette punkt i bestyrelsens beretning.

Formanden supplerede beretningen med at oplyse, at bestyrelsen har holdt møde med kloakmester, der mener at kunne løse opgaven med spuling og tømning af brønde på Pinsestien.

Vi afventer tilbud – og hvis det overskrider budgettet, vil der blive indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling.

4. Skilte

TO 45 anførte, at der er sat blind vej skilt op ved Syrenvej 26 (Sy 18-32, 1. stikvej på Syrenvej) da GPS`en viser, at der her er gennemkørsel til Toftevej. Da dette ikke er tilfældet, bør der også sættes skilt op på den modsatte side på Toftevej- altså ved nr. 37/43.

SY 88 oplyste, at der ofte parkeres udfor sidste stikvej på Syrenvej. Kan der sættes skilt op?
Oplyste endvidere, at der var ustabilt sand ved stien, som Aarsleff blot satte en stor sten over i stedet for at lægge stabilt grus. De har klaget til Aarsleff, men endnu er intet sket.

Formanden svarede, at bestyrelsen vil se på de 2 stikveje m.h.t. skilte og at han gerne vil have tilsendt korrespondencen mellem SY 88 og Aarsleff. Dette gælder i øvrigt også anden korrespondance mellem grundejere og offentlige myndigheder, som kan have interesse for foreningen.

5. Brodag

Brodag Formanden takkede de fremmødte til brodagen for arbejdsindsatsen. Igen i år var det koldt i maj måned, og bestyrelsen vil derfor gerne flytte brodagen til juni i stedet.

Gl. Kongevej 30 oplyste at bænken på engen er ved at synke bagud. Jan fra bestyrelsen er i gang med at stabilisere den.

5. Ny skraldespandsløsning

Mange gav udtryk for deres utilfredshed med den nye ordning med 3 ekstra spande, hvilket betyder ekstra kørsel med skraldebiler, større CO2 udledning, mere rod, når renovationen skal stille spande tilbage m.m. Man opfordrer til at man laver deleordning med naboen – læs på kommunens hjemmeside og husk at meddele, hvis man deler med naboen.

Bestyrelsen har indhentet tilbud på skraldespande skjul, som udsendes vedlagt.

Se den fine løsning på Gl. Kongevej 34 og bliv inspireret!

Se skrivelse fra Odsherred Kommune om sortering af affald i sommerhuse fra 1. november 2023.

6. Digitalisering

Ingen kommentarer under dette punkt.

6. Opmærksomhedspunkter, vi gerne vil præcisere

Spørgsmål om brug af bålfade, blev af formanden besvaret med, at åben ild ikke er tilladt ifølge vores ordensreglement.

SY 15 spurgte om bebyggelsesprocenten i vores område, da hun undrede sig over de store sommerhuse.

Gl. Kongevej 20 svarede, at vi hos os med grunde over 800 m2 må bygge 15 % af grundens størrelse dvs. 350 m2 inkl. udhuse, redskabsskure m.m. Kommunen er dog ved at ændre reglerne til max 200 m2 og FSIO, som er en ny sammenslutning af grundejerforeninger i Odsherred Kommune, arbejder på at 150 m2 skal være maksimum.

Folketinget arbejder også med nye regler for bebyggelsesgrad!


3 Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse

Kassereren fremlagde det udsendte reviderede regnskab for 2022.

Der var ingen spørgsmål til regnskabet, som blev godkendt af generalforsamlingen.

4 Bestyrelsens forslag til budget og kontingent for det kommende år 2024

Kassereren fremlagde forslaget.

Bestyrelsen foreslår et uændret kontingent på 1.000 kr.

Sy 15 sympatiserede med, at bestyrelsesmøder forsøges, afholdt i Københavnsområdet i vinterhalvåret for at spare på kørselsudgifterne.

Budgettet og kontingentet for 2024 blev vedtaget med uændret kontingent

5 Indkomne forslag.

Der var ikke fremsendt forslag.

6 Valg til bestyrelsen

a) Lene Holst Merrild og Lisbeth Stilling blev valgt uden modkandidater
b) Bo Friis og Kjell Laursen blev valgt som suppleanter uden modkandidater.
c) Kirsten Rasmussen og Anders Bech blev valgt som revisorer uden modkandidater.

7 Eventuelt

Igen i år diskuteredes kvas og kvashegn, der ligger på grundene. Mange synes ikke det ser kønt ud. Bestyrelsen kan ikke forbyde bunker med kvas og fældede træer eller kvashegn, men der må specielt i tørre perioder med forøget brandfare holdes øje med brandvæsnets varslinger (åben ild er under alle omstændigheder forbudt hos os).

Gl. Kongevej 30 kom med et kort indlæg til de grundejere, som gerne vil fremme væksten af vilde blomster i vejrabatten. De anbefales at slå rabatten minimum én gang årligt – i oktober måned – efter at blomsterne har kastet deres frø. Alt afklippet rives sammen og bortskaffes. Som tillæg kan man også slå vejrabatten i foråret – i medio maj – når blomsterne kun har sat bladrosetter lige over jorden. Her fjernes afklippet også. Ved generelt at fjerne afklip udpines jorden, så kun hjemmehørende planter vil overleve, samt græsserne holdes nede.

Gl. Kongevej 22 gjorde opmærksom på, at vi snart vil modtage nye ejendomsvurderinger. Der er en klagefrist på 4 uger, – vi kan klage, hvis det til grund for vurderingen, er lagt, at vores grunde kan deles (hvorved grundene kan være mere værd), hvilket de ikke kan ifølge vores servitutter.

Gl. Kongevej 42 fortalte om gårsdagens grundvandring, som desværre måtte afbrydes pga. kraftig regn. Vandringen vil blive genoptaget søndag d. 17. september kl. 10 med mødested på Gl. Kongevej 42. Se vedlagte indbydelse.

Afslutning

Derefter takkede formanden dirigenten for indsatsen og bestyrelsen for deres arbejde og forsamlingen for god ro og orden.

Husk at meddele adresse/mail ændringer til kassereren/formanden på gf@ellingestrand.dk

OG HUSK MAX. 20 KM PÅ VORES VEJE! Det støver meget!

Lisbeth Stilling                                                                                Bo Friis
Referent                                                                                          Dirigent

Kim Pouelsen
Formand

Similar Posts