Vedtægter

Vedtægter for Grundejerforeningen Ellinge Strand

Vedtægter for grundejerforeningen Ellinge Strand vedtaget på stiftende generalforsamling d. 13/05 1971, og ændret generalforsamlingen 27/03 1974, og tilført visse ændringer på generalforsamlingen d. 15/03 1989.

Vedtægterne er ændret på generalforsamlingen d.26/3 2008, hvad angår tid og sted for afholdelse af generalforsamling.

1.

Foreningens navn er ”Grundejerforeningen Ellinge Strand”. Dens hjemsted er Ellinge Lyng, 4560 Vig, Trundholm kommune, Nykøbing S, Købstads og Dragsholm Birks jurisdiktion. Nu Odsherred Kommune.

2.

Foreningens formål er:

a)     At overvåge, at de for området gældende ordensregler og de på parcellerne tinglyste servitutter, og de for matrikelnumrene 1acæ, 1 ti, 1bdm, 1b, 1db, 1nd, 1næ, 1ahr, og de på den ordinære generalforsamling den 15 marts 1989 vedtagne regler, som i alle henseende er identiske med de tinglyste regler på de øvrige parceller i foreningen, efterkommes i alle ord og punkter, for at sikre opretholdelsen af det tilvejebragte miljø.

b)     At forestår alle anlægs- og vedligeholdelsesarbejde på områdets veje, grøfter, bro og stier m.m.

c)      At administrerer foreningens indtægter og udgifter.

d)     At varetage områdets interesser over for det offentlige eller tredjemand efter bestyrelsens beslutning i hvert tilfælde, eller efter beslutning af en generalforsamling.

Grundejerforeningen kan – som sådan – ikke påtage sig andre opgaver, men skal holde sit virke begrænset til de overnævnte funktioner, som er grundlaget for den servitutbestemte pligt til at være medlem, som områdets parcel ejere er underkastet.

 3.

 Ret og pligt til at være medlem af foreningen har enhver parcel ejer, hvis ejendom er udstykket fra: Mart. Nr. 1aa, 1o, 1æi. Ellinge Lyng.

Samt ejerne af parcellerne:

Mart. Nr. 1n, 1mr, 1kd, 1kc, 1mt, 1oø, 1sd, 1xm, 1ms, Ellinge lyng.

Som nye medlemmer kan kun optages parcel ejere, i enkelte små områder, der ligger vest for den offentlige vej ” Lyngvejen” , og kun på følgende betingelser.

Det er en forudsætning for optagelse af nye medlemmer, at de bor i et område af stærkt begrænset udstrækning, og at det grænser direkte op til en af grundejerforeningens skel.

Det er endvidere en forudsætning, at nye medlemmer først kan optages, når de på deres parceller har ladet tinglyse servitutter, eller generalforsamlingen har besluttet at optages på vilkår der i ord og punkter er nøjagtig ens lydende med de servitutter, der er lyst på parcellerne på mart. nr. 1aa, 1o, m.vl., og med påtaleret for bestyrelsen af grundejerforeningen ” Ellinge Strand”.

Det er en selvfølge, at de ved indmeldelse skal svare et indskud og kontingent efter samme regler, som er gældende for medlemmerne af grundejerforeningen Ellinge Strand, samt et af bestyrelsen (Generalforsamlingen) fastsat vederlag for adgang til foreningens veje.

Ved foreningens stiftelse betaler samtlige parcel ejere et indskud stort på 100,00 kr. Ved ejerskifte erlægges nyt indskud. Ved dødsfald kan kun livsarvinger indtræde som medlem uden at betale indskud. Medlemmerne er pligtige til at melde ejerskifte eller adresseforandring til foreningen senest inden 10 dage.

 4.

For foreningens forpligtelser over for tredjemand hæfter foreningens medlemmer kun med deres andel i foreningens aktiver, og kun i den udstrækning, budget og særlige udgifter er godkendt på generalforsamlingen.

 5.

Til at varetage forenings formål vælges på den ordinære generalforsamling de afholdes senest d 31. august en bestyrelse 4 helst 5 medlemmer samt en suppleant og 2 revisorer.
Bestyrelsen konstituerer sig selv, men medlemmerne skal uopholdeligt underrettes om formandens  navn og adresse.

Bestyrelsen vælges for en periode af 2 år. 2 medlemmer afgår på de lige årstal, den øvrige bestyrelse i de ulige årstal. Genvalg kan finde sted.
På bestyrelsesmøder har hvert medlem i stemme. I tilfælde af stemmelighed er et forslag forkastet.

Foreningen forpligtes overfor tredjemand ved formandens og kassererens underskrifter, også ved overenskomster, rekvisition på arbejde eller leverancer, skøder, deklarationer og lignende dokumenter, når disses indhold er godkendt af den samlede bestyrelse.
Pantsætning af foreningens ejendele må kun finde sted ved ny erhvervelse og kun med nyerhvervet ejendom som pantobjekt.

Bestyrelsen er ansvarlig for at vedtagende budgettet ikke overskrides.
Formanden føre foreningens korrespondance, der skal opbevares i foreningens arkiv. Der skal tages genpart af alle afsendte skrivelser.

Foreningens almindelige korrespondance kan dog føres af sekretæren, hvis en sådan er valgt, efter retningslinjer vedtaget af bestyrelsen.

Bestyrelsens medlemmer oppebære ikke honorar eller andet vederlag.

 6.

Til dækning af foreningens udgifter til drift, anlæg og vedligeholdelse betaler medlemmerne et årligt kontingent, der fast sættes på den ordinære generalforsamling, efter bestyrelsens forslag til budget for det kommende år.

Regnskabsåret er kalenderåret.

Det årlige kontingent opkræves med lige store beløb på hver enkelt parcel uden hensyn til dennes størrelse eller mindre arealindhold, og uden hensyn til, om parcellen er bebygget eller ej.

Hvis et medlem er i restance til foreningen i mere end 2 måneder ud over den af bestyrelsen fastsatte forfalds tid, skal foreningen efter et fornyet påkrav overgives til retslig inkasso.

I tilfælde af sygdom, arbejdsløshed eller lignende objektive hindring, kan bestyrelsen dog – efter begæring – meddele henstand.

 7.

Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, hvis mindst 3 bestyrelsesmedlemmer er til stede. Over bestyrelsens forhandlinger og beslutninger føres en protokol, der underskrives af bestyrelsens medlemmer.

Kassereren føre foreningens regnskab, der opstilles efter aftale med de øvrige bestyrelsesmedlemmer. Regnskabet bør være så vidt specificeret, at det fremgår, hvilke udgifter der falder på de enkelte veje, stier, grøfter og bro.

Medlemsfortegnelsen føres af kassereren

Foreningens indtægter indsættes straks på foreningens postgirokonto. Indskudsbeløb føres på en separat konto, og skal indsættes på en bankkonto, idet indskudsbeløb normalt ikke bør benyttes i driften, undtagen ved ekstraordinære eller særlige store anlægsarbejder.

Kassereren må ikke udbetale regninger, før disse er anvist af formanden, (i dennes forfald af 2 andre bestyrelsesmedlemmer)

Kassereren skal fremlægge regnskab, kassebilag, giro – og bankregnskab, når dette ønskes af en andet bestyrelsesmedlem.

 8.

Ethvert medlem kan kræve at blive indkaldt med rimelig varsel til at overvære bestyrelsesmøder, men kun i anliggender, der angår ham personligt, eller hans parcel. Han skal have lejlighed til at deltage i drøftelsen af sådanne anliggender.

Bestyrelsesprotokollen skal oplæses på generalforsamlingen, hvis dette begæres af et medlem af foreningen.

Intet bestyrelsesmedlem kan under sin funktionsperiode være medlem af nogen anden grundejerforening på egnen.

 9.

 Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

 10.

Enhver ordinær generalforsamling, der skriftligt er indkaldt med 3 ugers varsel til hvert enkelt medlem, er beslutningsdygtigt – uanset de fremmødte medlemmers antal – i alle almindelige ekspeditions – og driftsspørgsmål.

Alle spørgsmål af ekstraordinær karakter eller videregående betydning og økonomisk rækkevidde skal afgøres ved urafstemning blandt medlemmerne.

Forslag, der skal afgøres ved urafstemning er forkastet, hvis de ikke opnår tilslutning fra 66% af den samlede, stemmeberettigede medlemskreds.

Urafstemning sker på grundlag af en af bestyrelsen udarbejdet redegørelse, der udsendes til medlemmerne tillige med bestyrelsens forslag til en løsning, samt en stemmeseddel.

Afstemning på generalforsamling sker almindeligvis ved håndsoprækning, men skriftlig afstemning skal anvendes, hvis det begæres af et medlem.

På generalforsamlingen har hver parcel ejer en stemme for hver parcel, han er ejer af i området.

På generalforsamlingen kan et hvert medlem lade sig repræsentere ved et andet medlem, hvis denne er forsynet med behørig, skriftlig fuldmagt.

Medlemmer, der i fællesskab ejer parcel, har kun en stemme.

Medlemmer der er i restance med indskud, kontingent, pålignet bidrag, eller andre ydelser til foreningen, har ikke stemmeret på generalforsamlingen, og kan kun få ordet, hvis debatten angår ham personligt, eller den parcel han er ejer af.

I tilfælde af stemmelighed er forslaget forkastet.

På hver generalforsamling vælges en dirigent.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, så ofte bestyrelsen finder dette påkrævet, eller når mindst 10 medlemmer har fremsat skriftlig begæring derom, ledsaget af en skriftlig redegørelse for de spørgsmål der ønskes behandlet.

Når en sådan begæring er fremsat, skal ekstraordinær generalforsamling berammes inden 14 dage og med 3 ugers varsel til foreningens medlemmer.

Enhver indkaldelse til generalforsamling skal indeholde dagsorden for mødet.

Et forslag, som ikke er tydeligt og behørigt bekendtgjort i dagsordenen, der udsendes til medlemmerne, kan ikke med gyldighed vedtages.

På enhver generalforsamling optager et af bestyrelsens medlemmer et referat, der indføres i generalforsamlingsprotokollen, der underskrives af bestyrelsen og af mødets dirigent.

Forslag, der ønskes behandlet på ordinær generalforsamling, skal være bestyrelsens formand i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen.

Forslaget skal fremsættes skriftligt, og tilstrækkeligt klart og udførligt.

Den ordinære generalforsamling der afholdes senest den 31. august, har følgende dagsorden.

Valg af dirigent

a)     Oplæsning af bestyrelsens og generalforsamlingsprotokol.
b)     Beretning om foreningens virksomhed
c)      Fremlæggelse af foreningens reviderede regnskab til godkendelse.
d)     Bestyrelsens forslag til budget for det kommende år,

samt bestyrelsens forslag til kontingent.

e)     Indkommende forslag.
f)      Valg til bestyrelse.
g)     Eventuelt.

 11.

Foreningen samarbejde i alle spørgsmål over for det offentlige, institutioner og lignende, med de tilsvarende søster- grunderejerforeninger på de øvrige arealer på Ellinge Lyng, der er ejet af den afdøde grosserer Fred. Andersen (Interessentskabet Ellinge Strand). I øvrigt skal foreningen stå fri og uafhængig til alle sider, navnlig over for andre grundejerforeninger på egnen.

Samarbejdet med de nævnte søster- grundejerforeninger er frivilligt oh kun beregnet på at skabe indbyrdes støtte og forståelse, og det etableres når forholdende gør dette ønskeligt, men det berører ikke den enkelte forenings interne anliggender.

Samarbejdet etableres ved, at formændene for hver af de nu a f. a. – grundejerforeninger udgør et repræsentantskab.

Foreningen kan ikke ophæves, og dens formål kan ikke begrænses vilkårligt.

Hvis bestyrelsen af særlige – navnlig uforudsete – begivenheder afskæres fra at fungere for kortere eller længere tidsrum, kan en generalforsamling efter nærmere aftale med den påtaleberettigede vedtage, at der afsættes en midlertidig administrator, fortrinsvis en advokat, til foreløbig at administrere foreningens anliggender.

Tilføjelser,

På de ordinære generalforsamling den 15.3-1989 vedtoges det at hæve indskuddet fra 100,00 til 300,00.