Bestyrelsens beretning for 2022/2023

Bestyrelsens beretning for 2022/2023
Bestyrelsen har udsendt nyhedsbreve, når vi mente, der var nyhedsstof nok
hertil. Derfor er denne beretning et overblik over de vigtigste begivenheder, bestyrelsen har været involveret i.

Status omkring vores veje
I efteråret 2022 blev vores veje leveret tilbage af Aarsleff i en umiddelbar fin stand. Dog måtte det konstateres, at der vinteren over og i foråret 2023 opstod flere større huller, særlig på Syrenvej. Det er især vand fra skybrud og frost i vejene, der forårsager de større huller i belægningen.

Derfor blev vores sædvanlige entreprenør kontaktet med henblik på udbedring, ligesom det er sket de foregående år. Udbedringen fandt sted efter frosten var af jorden, men vores entreprenør kunne konstatere, at der var et alt for lille gruslag for en vanlig planering. Derfor blev der kørt flere læs grus på Syrenvej og Gl. Kongevej. Planeringen blev vanskeliggjort af de nylagte brønddæksler midt i vejene.

Toftevej vedligeholdes af vores nabogrundejerforening GF Kongeparten.

Bestyrelsen arbejder på en løsning af problemet sammen med vores entreprenør og Odsherred kommune.

Vejrabat
I forbindelse med færdiggørelse af vejene fik vi sået vilde blomster i rabatterne.

Gl. Kongevej grøften blev overdækket, og der er etableret et brøndsystem i stedet for. En ejer fra grundejerforeningen Fuglebæk Å har gjort indsigelse mod overdækningen. Sagen behandles af fredningsnævnet og en afgørelse forventes til september.

Der er flere steder lagt mindre kampesten i vejrabatterne, og en artikel i FDM gør opmærksom på, at det kan medføre erstatningsansvar, såfremt køretøjer bliver beskadiget ved påkørsel. Bestyrelsen har konsulteret Tryg Forsikring, som kan meddele, at udlægning af sten i vejrabat ikke er ulovligt, men stenene skal være tydelig synlige dag som nat for at erstatningsansvar ikke kan rejses ved påkørsel. Bestyrelsen har lagt sten i rabatten, og flere grundejere har ligeledes lagt sten, grene og træstubbe i rabatten. Bestyrelsen vil derfor ikke lave ændringer i de nuværende placeringer af sten i vejrabat, som bestyrelsen er ansvarlige for, men sikre, at stenene bliver synlige og fri for bevoksning. Det anbefales, at grundejere ligeledes synliggør egne lagte forhindringer.

Grøfter/brønde
Nu har foreningen ikke flere åbne vandløb, der skal renses for grene og blade. Alle vores grøfter er nu overdækket, og et brøndsystem er etableret med i alt 24 brønde. Bestyrelsen er pt. i færd med at lave aftale med en entreprenør om at få rørene spulet og brøndene renset, så forstoppelser og oversvømning af arealer undgås. Særlig rensning af brøndene på Pinsestien er blevet en udfordring, da kloakfirmaerne ikke længere kører med så små maskiner, at de kan komme til dér.

Spuling af rørene kræver, at det er muligt at komme ned til rørene via de etablerede brønde. Enkelte brønddæksler på de større brønde er så tunge, at de nu vil blive udskiftet med en lettere model, som én mand kan håndtere.

Skiltning
Der er sat enkelte flere skilte op herunder, som besluttet sidste år, ”blind vej” skilt ved Syrenvejs 1. sidevej.

Brodag
Vores årlige brodag blev afholdt i maj med mange deltagere, og vi fik ordnet følgende:

 • Opsætning af ny bænk på stranden
 • Rensning af stranden for affald
 • Reparation af bro med enkelte nye brædder
 • Såning på rabatter særligt på Gl. Kongevej
 • Rensning af Pinsestien

En stor tak til alle fremmødte.

Ny skraldespandsløsning
Fra november skal vi sortere affald i endnu flere kategorier – man kan orientere sig på Odsherreds Kommunes hjemmeside.

Bestyrelsen har bedt om et tilbud på inddækning af affaldsspande, så de enkelte grundejere kan bestille direkte hos leverandøren.

Digitalisering
Vi må også tilslutte os den digitale verden, så bestyrelsen har oprettet et arkiv i skyen, så vores dokumenter kan lagres trygt, og alle i bestyrelsen kan have adgang til dem. Hermed undgås at vi hver især har dokumenter liggende på egen pc eller papirkopier hjemme.

Bestyrelsen har overtaget et temmelig stort papirarkiv fra tidligere bestyrelse. Det er vi ved at gennemgå, og relevante historiske dokumenter gemmes. Hele det gamle arkiv er gemt på USB stik.

Opmærksomhedspunkter, vi gerne vil præcisere

 • Det er ikke tilladt at lave åben ild, heller ikke i bålfade/olietønder
 • Det er ikke tilladt at parkere på vores veje af hensyn til fremkommelighed for større køretøjer
 • Alle grundejerne opfordres til at fylde huller i vejene med grus fra de etablerede grusbunker
 • Udlejning af sommerhus er ikke tilladt
 • Ny- og tilbygninger skal godkendes af bestyrelsen. Har du fået opført en bygning, men endnu ikke meldt det til bestyrelsen, så bring det venligst i orden.
 • Fartgrænse 20 km
 • Grundejerne opfordres til selv og måske sammen med naboen til at udbedre småskader på veje og bro og området i det hele taget.
 • Grundejere, som har sten lagt i vejrabatten, opfordres til at sikre, at stenene er synlige.

Bestyrelsesarbejdet
Vores suppleanter deltager i bestyrelsesmøderne, og for os alle gælder, at vi ikke er fastboende, så det kan være lidt vanskeligt at finde dage og tidspunkter for møder. I denne periode har vi afholdt 4 bestyrelsesmøder. Det har været en god tradition, at møder bliver holdt i Ellingestrand, men vi forsøger at finde en ordning, hvor vi kan mødes oftere, evt. udenfor området.

Vor natur
Sommerhusgrundvandring – dejligt initiativ – glimrende med den interesse der er for naturen. Også tak for godt initiativ med vedligeholdelsen af Gl. Kongevej rabatten.

De venligste hilsner
Bestyrelsen