Generalforsamling 2022

Referat af Ellinge Strand Grundejerforenings ordinære Generalforsamling afholdt den 28. august 2022 på ”Lyngborgen”, Ellinge Lyn.

Fremmødte:

48 deltog fra 31 parceller. Parcellerne var repræsenteret således:

Toftevej nr. 34, 39, 43, 53, 59
Syrenvej nr. 11, 13, 15, 17, 30, 36, 38, 42, 44, 46, 50, 54, 60, 66, 72, 76, 82, 84
Gl. Kongevej nr. 14, 20, 22, 24, 30, 34, 44, 46
Der var 1 fuldmagt fra SY 48
Derudover deltog Sy 12 uden stemmeret, som repræsentant for den øverste del af Syrenvej.
Der var 2 fuldmagter: fra Sy 56 og SY 76

Fra bestyrelsen deltog: formand Kim Pouelsen, næstformand Lisbeth Stilling, kasserer Lene Merrild og bestyrelsesmedlemmer Jan Rasmussen, og Britt Heinzmann samt suppleanterne: Bo Friis og. Kjell Laursen

På Syrenvej er der 48 parceller, som er medlem af foreningen, hertil de 8 parceller fra nr. 2-14, som ikke er medlem af foreningen
På Gl. Kongevej er der 18 parceller, som er medlem af foreningen.
På Toftevej er der 28 parceller, som er medlem af foreningen.

Valg af dirigent

Formanden foreslog valg af Bo Friis (SY 54) som dirigent, hvilket generalforsamlingen tiltrådte.
Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt i henhold til foreningens vedtægter.

Referent blev Lisbeth Stilling efter forsamlingen og i særdeleshed TO 34 var blevet spurgt om andre ønskede hvervet.

TO 34 tog ordet og klagede over referatet fra sidste år, som han mente ikke havde refereret hans indlæg og forslag om pasning af grøfter i hans område i tilstrækkeligt omfang. Han anførte at bestyrelsen ikke har efterlevet hans og kommunens Vandteams anbefalinger til udbedring af rør- og drænforholdene omkring nederste del af Toftevej.

Generalforsamlingen anmodede om, at diskussionen blev stoppet og henvist til bestyrelsen og TO 34 i forening.

1 Oplæsning af bestyrelses-og generalforsamlingsprotekol

Ingen ønskede referat læst op

2 Beretning om foreningens virksomhed

Bestyrelsens beretning for perioden 10.04.2022 – 28.08.2022

Formand Kim Pouelsen forestod beretningen om foreningens virksomhed i perioden fra den ekstraordinære generalforsamling 10. april til d.d.


Bestyrelsens beretning til den ordinære generalforsamling 28.august 2022 for perioden 10.april 2022 til 28.august 2022.

I april i år afholdtes en ekstraordinær generalforsamling med det formål at få valgt en formand og en suppleant til bestyrelsen, idet formand Jørgen Christoffersen og kasserer Lone Christoffersen udtrådte af bestyrelsen.

Kim Pouelsen blev valgt som formand og Kjell Laursen som suppleant.

Præsentation af bestyrelsen:
Bestyrelsen konstituerede sig herefter således:
Kim Pouelsen, formand
Lene Holst Merrild, kasserer
Lisbeth Stilling, næstformand
Jan Rasmussen, bestyrelsesmedlem
Britt Heinzmann, bestyrelsesmedlem
Bo Friis, suppleant
Kjell Laursen, suppleant

For at formand, næstformand og kasserer ikke er på valg samtidig, lægger bestyrelsen op til valg af Kim Pouelsen ved denne generalforsamling.

Bestyrelsen har siden den ekstraordinære generalforsamling afholdt 2 bestyrelsesmøder.

Bestyrelsens beretning kommer til at følge bestyrelsens ansvarsområder:

1. Veje og rabatter:
 • Færdiggørelse af vores veje. Bestyrelsen har sammen med Aarsleff gennemgået reetableringen af vejene og kun ganske få ting skulle efterfølgende rettes. Vi ved, at der diskuteres hvor, hvor mange og hvor store sten, der skal lægges for beskyttelse af rabatter og veje. Bestyrelsen har valgt at få en vurdering af de nu lagte sten, inden evt. ændringer foretages.
 • Der er etableret rabatter, hvor der er sået græs og vilde blomster for biodiversitet. Rabatterne hører med til vej-ansvar, der ligger hos bestyrelsen og skal fortsat passes af grundejerne.
 • På Toftevej er vi gået i samarbejde med Kongepartens GF og om at få lagt et lag med harpiks på den første del af vejen til forhindring af støv. Vi får nu erfaring med denne metode for begrænsning af støv ved kørsel, og så kan vi tage stilling til om metoden skal videreføres på vores andre veje.
 • Kommunen har givet tilladelse til opsætning af bom ved Gl. Kongevej 46. Der er gjort indsigelse af GF Fuglebæk Å, så vi har henvendt os til kommunen for bekræftelse af at godkendelsen fortsat er gældende. Vi afventer svar, inden bestyrelsen tager endelig stilling.
2. Grøfter og brønde
 • Alle vores dræn og brønde er blevet spulet i 2020 og 2021, og en manglende rest af Pinsestien 56-64 blev spulet sidste år. Vi har nu en samlet oversigt over alle vores dræn og brønde, og rensning vil ske fremover i i oktober måned.
 • Grøften på Gl. Kongevej er nu blevet rørlagt og overdækket, og det betyder, at Gl. Kongevej synes meget bredere. For ikke at gøre det bredere stykke til kørsel eller parkering er der lagt sten ud for markering. Grøften har tidligere været genstand for uenighed mellem vores forening og Fuglebæk Å grundejere, der støder op til grøften.

  Vi kan nu slå fast:
  1. Vejstykket ejes fortsat i hele sin bredde af GF Ellinge Strand .
  2. Rørlægningen bliver nu tinglyst gennem kommunen.
  3. Der er ikke tilkørselsadgang til Gl. Kongevej for ejerne på Uglevangen.
  4. Overdækningen er blevet tilsået med græs og vilde blomster ligesom vores vejkanter og sten markerer, at der ikke må køres på vejkanten .
3. Skilte

Der bliver opsat ”Pas på pigen” skilt samt skilt med max. 20 km på Toftevej. Der bliver sat ”Lukket vej” skilt op ved indkørsel til nr. 18-32. på Syrenvej.

4. Broen
 • Der er traditionelt blevet afholdt brodag, hvor rigtig mange var kommet for at hjælpe, så der blev udskiftet 6-7 brædder, stranden blev renset for plastik og Pinsestien blev ryddet for grene m.m.
 • Vores bænk på engen kunne ikke mere, så den blev nedtaget og bænken på stranden blev malet.
 • Bestyrelsen har nu sat en ny bænk på engen, og vi har yderligere sat en bænk op ved broens begyndelse, så et ekstra hvil nu er muligt.
5. Godkendelser af nybygninger

Bestyrelsen har intet påtalekrav indenfor de enkelte parceller undtaget på et punkt, nemlig godkendelse af nyopførelse af enhver bygning på grunden. Det fremgår af de servitutter, der er lyst på alle parceller og som yderligere er skrevet ind i vores vedtægter. Det bestyrelsen er sat til, er at sikre, at de gældende regler bliver overholdt, som bl.a. er:

1. kun ét køkken på grunden
2. sikre indkørselsvej til parcel placeres rigtigt
3. sikre at der ikke sker udlejning
4. sikre at grunden ikke deles
5. at der kun bygges i et plan

Proceduren er, at bestyrelsen skal godkende en påtænkt bebyggelse, og at grundejeren herefter søger kommunen om tilladelse efter de gældende kommunale regler.

Der lægges et depositum på kr. 5.000 inden byggeriets start til sikkerhed for reetablering af vej og kanter.

6. Administrative forhold
 • Digitalisering er påbegyndt:
  Oprettelse af lagerplads digitalt, så alle i bestyrelsen har adgang til dokumenter og mail – der oprettes en mailadresse, så vi alle kan se afsendte og modtagne mail og vi får én adresse til bestyrelsen.
 • Vedtægtsgennemgang
  Gennemgang af vores vedtægter, så de er mere tidssvarende. F.eks. at vedtage, at formand og kasserer ikke vælges samtidig men forskudt, og at godkende at dokumenter kan gemmes digitalt.
  Undtaget for gennemgang er de tinglyste opgaver og bestemmelser – dem røres der ikke ved.
 • Regnskabsgennemgang
  Regnskab lægges op digitalt og der er et ønske i bestyrelsen om at gøre regnskab og budget mere overskueligt og enkelt, hvilket vores kasserer arbejder på

Der var følgende kommentarer til de enkelte punkter i gennemgangen:

Veje og rabatter

TO 39 spørger, hvorfor man ønsker en bom.
Hertil svarede formanden, at parcellerne på Gl. Kongevej havde et problem med den tunge trafik på Gl. Kongevej i forbindelse med et nybyggeri på Nordvej i Fuglebæk Å´s Grundejerforening, en trafik, der fik flere af vores medlemmer til at rette henvendelse til bestyrelsen om det var muligt at spærre vejen ved nr. 46 med en bom.
Vi fik kommunens og politiets tilladelse til at opsætte en bom ved nr. 46 og et ”Blind vej” skilt ved Åbæksvej, hvor vores del af Gl. Kongevej begynder.
Bestyrelsen besluttede, efter henstilling fra Aarsleff, at vente med at sætte bommen op til kloakeringen var færdig.

Grundejerforeningen Fuglebæk Å har imellem tiden gjort indsigelse mod bomprojektet, da der i deres servitutter står, at der skal være adgang via Gl. Kongevej til stranden for deres medlemmer, ligesom vi, ifølge vores servitutter skal have adgang til deres del af Gl. Kongevej (den øverste del fra Åbæksvej til Lyngvejen).

Vi afventer nu svar fra kommunen på denne klage før der tages stilling til, hvad vi skal gøre.

Grøfter og drænbrønde

Der udspandt sig en diskussion om ejerforholdet til den overdækkede grøft.
Formanden svarede, at Ellinge Strand GF fortsat ejer hele grøften og at det nu bliver tinglyst at grøften er rørlagt og overdækket, samt at den stadig tilhører vores grundejerforening. Vedligeholdelsespligten er ligeledes foreningens.

Alle grøfter og dræn, der befinder sig på grundejerforeningens ejendom renses til oktober af foreningen. Alle andre grøfter og dræn, der er på ejernes parceller, skal ejerne selv holde i stand. Der er ikke hjemmel i vedtægterne til at foreningen kan blande sig i denne vedligeholdelse.

SY 15 spurgte hvordan de gamle akter opbevares, hvortil formanden svarede, at de rent fysisk fortsat opbevares hos formanden, men at de også alle er indskannede og gemt på USB stik, som alle bestyrelsesmedlemmer har et eksemplar af. Andet opbevaringssted kan foreslås.

Skilte

Ingen kommentarer til dette punkt.

Broen

Der var tilfredshed med den nye bænk, der er opsat lige før broen.
Gl. Kongevej 30 bemærkede at flere søm arbejder sig op af brædderne på broen, og det virker som om de underliggende lægter/vanger ikke kan tage flere søm. Beboerne er meget flinke til at tage en hammer med til stranden, og slå sømmene i, men måske skal vi skifte en del materiel på broen næste år?
Bestyrelsen oplyser, at der ikke mange brædder m.v. tilbage og der skal foretages nyindkøb næste år. SY 17 har en del søm, som måske kan bruges – bestyrelsen har afhentet dem.

Godkendelse af nybygninger

Ingen kommentarer til dette punkt. Generalforsamlingen tager til efterretning at bestyrelsen har påtaleret mht. nybygninger af alle slags og skal godkende sådanne inden bygning påbegyndes.

Facebookgruppe

Lene oplyste til sidst, at vores Facebookgruppe nu hedder Grundejerforeningen Ellinge Strand – hjælp og tilbud.
Hun opfordrede medlemmerne af gruppen til at slette deres indlæg, når de ikke længere er relevante/varerne ikke længere er til salg!

3 Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse

Kassereren fremlagde det udsendte reviderede regnskab for 2021.

Regnskabet var allerede fremlagt på den ekstraordinære generalforsamling 10.4.

SY 15 spurgte til udgiften på fotografering og kassereren svarede at den var foretaget med drone.

Regnskabet blev herefter godkendt af generalforsamlingen.

4 Bestyrelsens forslag til budget og kontingent for det kommende år 2023

Kassereren fremlagde forslaget.

Bestyrelsen foreslår et uændret kontingent på 1.000 kr.

Sy 15 spurgte til den øgede udgift til bestyrelsesarbejdet, hvortil kassereren svarede, at bestyrelsen har besluttet, at den går ud og spiser middag en gang om året.

SY 15 spurgte om gebyr fra ejendomsmæglere, hvortil kassereren svarede, at ejendomsmæglerne finder oplysningerne på vores hjemmeside i stedet for at spørge formanden. Derved får vi ikke længere den indtægt.

Budgettet og kontingentet for 2023 blev vedtaget med uændret kontingent.

5 Indkomne forslag. Der er modtaget 2 forslag

Bestyrelsen har rettidigt modtaget 2 forslag, som begge var udsendt til medlemmerne inden generalforsamlingen.

 1. Gl. Kongevej 30 motiverede sit forslag om fælles vedligeholdelse af den nu overdækkede Gl. Kongevejs grøft. Nogle grundejere har tidligere slået grøftekanterne med græsslåmaskine, men med den nye beplantning skal den gerne slås med le (eller som Gl. Kongevej 22 anførte med græsslåmaskine uden græsopsamler). Gl. Kongevej 30 vil gerne være primus motor i denne proces og Gl. Kongevej 24 meldte sig som deltager.

  Foreningen vil gerne indkøbe en le til formålet.
 2. SY 28 forslag om ”Blind vej” skilt opsat ved stikvejen er blevet vedtaget af bestyrelsen og skilt er bestilt.

  Bestyrelsen har modtaget en lignende anmodning fra modsatte side af Pinsestien ved Toftevej 37/43, da GPS`en her viser, at der kan køres igennem til Syrenvej. Skilt vil blive opsat.

6 Valg til bestyrelsen

a) Kim Pouelsen, Jan Rasmussen og Britt Heinzmann blev alle valgt uden modkandidater
b) Bo Friis og Kjell Laursen blev begge valgt som suppleanter uden modkandidater.
c) Line Groth-Andersen ønsker ikke genvalg.
Kirsten Rasmussen blev genvalgt og Anders Bech blev valgt som revisorer.

7 Eventuelt

Igen i år diskuteredes brandfaren ved det kvas, der ligger på grundene rundt omkring.
Det er ikke fastsat regler, der forbyder bunker med kvas og fældede træer eller kvashegn, heller ikke i vores område, men der må specielt i tørre perioder med forøget brandfare holdes øje med brandvæsnets varslinger (åben ild er under alle omstændigheder forbudt hos os).

Der blev atter klaget over voldsom hundegøen, og bestyrelsen opfordrede klagerne til at tage direkte kontakt til de pågældende hundeejere.

I vores ordensreglement står følgende:

”Enhver aktivitet, som ved røg, larm eller ilde lugt kan være til ulempe for de omkring boende, er forbudt.

Støjende adfærd, såsom støjende leg, råben og skrigen, hundeglam samt udendørs anvendelse af f.eks. musikinstrumenter, radio, cd-afspiller, båndoptager, grammofon og TV, må betragtes som overtrædelser.”

Afslutning

Derefter takkede formanden dirigenten for indsatsen og bestyrelsen for deres arbejde og forsamlingen for god ro og orden.

Husk at meddele adresse/mail ændringer til kassereren/formanden

OG HUSK MAX. 20 KM PÅ VORES VEJE! Det støver meget!

Lisbeth Stilling                                                                                Bo Friis
Referent                                                                                          Dirigent

Kim Pouelsen
Formand

Similar Posts