Generalforsamling 2019

Fremmødte:

Toftevejvej nr. 28, 29, 33, 35, 43, 45, 57.
Syrenvej nr. 13, 15, 17, 20, 23, 24, 38, 44, 46, 54, 60, 82, 84, 86.
Gl. Kongevej nr. 14, 22, 24, 34, 38, og 40.(nr. 36 havde afleveret fuldmagt)

Fra bestyrelsen deltog: Formand Jørgen Christoffersen, Næstformand Lisbeth Stilling, Kasserer Lone Christoffersen og bestyrelsesmedlemmerne Jan Rasmussen og Anne-Marie Fridorf.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Oplæsning af bestyrelses- og generalforsamlingsprotokol
 3. Beretning om foreningens virksomhed
 4. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse
 5. Bestyrelsens forslag til budget og kontingent for det kommende år 2020
 6. Indkomne forslag,
  Bestyrelsen foreslår, at Grundejerforeningen indkøber en hjertestarter med tilhørende udvendigt skab.
  Forslag fra Line Groth Andersen SY 15 er udsendt.
  Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen
 7. Valg til bestyrelse.
  På valg er:
  Formand Jørgen Christoffersen (er villig til genvalg)
  Næstformand Lisbeth Stilling (er villig til genvalg)
  Bestyrelsesmedlem Anne-Marie Fridorf
 8. Valg af suppleant til bestyrelsen
  Suppleant Bo Friis (er villig til genvalg)
  Suppleant Flemming Jønsson
 9. valg af 2 revisorer
  Line Groth Andersen (er villig til genvalg)
  Kirsten Rasmussen (er villig til genvalg)
 10. Eventuelt

Ad 1.  Formanden foreslog valg af Susanne Nørgaard (Gl. K. 22) til dirigent, hvilket generalforsamlingen tiltrådte.
Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt i henhold til foreningens vedtægter.

Ad 2. og 3. Formandens beretning:
Formanden, Jørgen Christoffersen forestod beretningen om foreningens virksomhed. og henviste til, at denne var blevet udsendt sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen.

Hjertestarter: Bestyrelsen fremsætter forslag om indkøb af hjertestarter. Se nedenfor.
Broen: er efterfølgende gået efter og godkendt.
Der er stor tilfredshed med bænken på stranden. Blot er den netop blevet ødelagt.
GL.K. 38 og SY 60 tilbød at lægge nye brædder på bænken. Modtaget med tak.

Vejene: Formanden orienterede om, at byggeriet ved Nordvej 5 har medført store gener, for beboerne på Gl. Kongevej med hensyn til støj og en al for høj hastighed af de tunge køretøjer.

Formanden og Jan Rasmussen har holdt møde med nabogrundejerforeningen, da Nordvej hører under dem. Vejen er nu reetableret. Vi ejer ikke vejen i dens fulde længde og kan ikke forhindre kørsel på vores del af vejen!

Gl.K 38 oplyste, at der blev kørt meget stærkt – da der blev brugt samme entreprenør, som vi bruger, bør det få bestyrelsen til at overveje samarbejdet med ham.
Flere foreslog, at vi sætter depositum ved byggeri op fra 5.000 kr. til 10.000 kr.

Skilte: Er nu udskiftet næsten alle steder. Årsagen til, at skiltet ved udgangen til broen er sat så højt, er at de gamle skilte blev ødelagte af henstillede cykler.

Gl.K. 24 synes der var for mange regler og skilte – i stedet skulle folk vise rummelighed og gå i dialog med hinanden. Dette medførte en hed debat om relevansen af et ordensreglement, når det alligevel ikke kan sanktioneres.

Mange gav udtryk for, at ordensreglementet er et udtryk for et fælles ønske om at tage hensyn til hinanden, ikke støje unødigt og køre langsomt og forsigtigt på vores veje.

Forskellen på ordensreglement, vedtægter og servitutter blev diskuteret, og det blev indskærpet, at bestyrelsen har påtaleretten, også i byggesager, selvom kommunen har givet byggetilladelse.

Der er meget støj fra Kongelejren og Toftevej 29 har forsøgt, at komme i dialog med dem for at få dem til, at overholde ordensreglementet. Formanden har skrevet til den administrative ledelse af kolonien og er nu i dialog med dem.

Der var tilfredshed med de store sten, der er lagt ud flere steder for at hindre gennemkørsel og skarpe sving ved stikvejene. Kunne der placeres flere store sten ved hjørnerne? Dog er problemet, at de store køretøjer, der skal dreje, blot skubber stenene ind på grundene.

Toftevej 33 foreslog, at vi i lighed med arbejdsdagen ved reparation og vedligeholdelse af broen, arrangerer en arbejdsdag til rydning af Pinsestien. Indtil nu har bestyrelsen ved Jan Rasmussen beskåret grene og buske her. Alternativt skal vi have betalt arbejdskraft.

Ad 4. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse.
Toftevej 28 spurgte, hvorfor den ekstra bevilling, der blev givet på sidste års generalforsamling på 40.000 kr., ikke er brugt: Toftevej kunne have behov for mere vedligeholdelse. Hertil svarer formanden, at der ikke har været behov for at bruge mere, da vejene generelt er i fin stand.

Problemet med Toftevej er at vi kun ejer den sidste del, som vi selv vedligeholder, mens flere grundejerforeninger skal forestå vedligeholdelse af den øverste 2/3 af vejen. Vi kan påtage os vedligeholdelsen af hele vejen, det vil koste ca. 10.000 kr., hvilket generalforsamlingen ikke bifaldt.

Det blev henstillet til bestyrelsen at forsøge at etablere et samarbejde om vedligeholdelsen, samt at der bliver lagt en grusbunke ved nr. 28, så vores grundejere selv kan fylde hullerne op.
Toftevej 57 oplyste, at specielt kørsel til og fra kolonierne foregår med en al for høj hastighed, og det medfører at vejene køres op. Vil bestyrelsen overveje at sætte kontingenterne op for kolonierne?

Formanden oplyste at Steen Nørgaard (Gl.K.22) havde henledt opmærksomheden på en fejl i balancen vedrørende de posterede kr. 33.718,75 til entreprenør Jesper Jensen, som bør bogføres under passiver, således at balancen viser et retvisende resultat over bankbeholdningerne.
Vi har tidligere anvendt denne fremgangsmåde, som det fremgår af balancerne fra tidligere år, men dette vil fremadrettet blive rettet oplyste formanden.

Ad 5. Bestyrelsens forslag til budget og kontingent for det kommende år 2020
Budgettet og kontingentet for 2020 blev vedtaget med uændret kontingent.

Ad 6. Indkomne forslag
Bestyrelsens forslag om indkøb af hjertestarter med tilhørende skab og diverse tilbehør blev vedtaget efter en debat om, hvad der skal være i skabet, om der skal tilkøbes et vedligeholdelsesabonnement og om skabet skal plomberes. Bestyrelsen vil sammen med leverandøren diskutere dette. Prisen bliver ca. 22.000 kr.

Hjertestarteren vil snarest muligt blive placeret på Syrenvej 17, så alle kan se den. Den vil blive efterset og vedligeholdt af bestyrelsen, som ansvarshavende.

Line Groth- Andersens forslag om nedsættelse af kørselsgodtgørelse til bestyrelsesmedlemmer i forbindelse med arbejde for foreningen, blev ikke vedtaget.
Derfor følges forsat statens takster: p.t. 2019: 3.56 kr. pr. km.

Ad 7. Valg til bestyrelse.
Jørgen Christoffersen – blev valgt uden modkandidat.
Lisbeth Stilling – blev ligeledes valgt uden modkandidat
Anne-Marie Fridorf ønskede ikke at genopstille.

Man efterspurgte en kandidat fra Toftevej, men ingen herfra ønskede, at stille op.
Efter en del diskussion om hvem, der ville stille op som bestyrelsesmedlem og hvem som suppleant, blev Lene Holst Merrild Gl.K. 24 valgt uden modkandidat.

Ad 8. Valg af suppleant til bestyrelsen:
Bo Friis (SY54) – blev valgt uden modkandidat.
Britt Heinzmann SY82 blev valgt uden modkandidat.
Flemming Jønsson trak sig for at give plads til nye kræfter.

Ad 9. Valg af revisorer:
Line Groth Andersen blev genvalgt uden modkandidat
Kirsten Rasmussen blev genvalgt uden modkandidat.

Valgene blev applauderet.

Eventuelt:
Generalforsamlingen takkede Jytte Oxbøl for den fine skrivelse med pjecer, der var udsendt inden generalforsamlingen. Der er mange idéer, som vi fremover vil diskutere yderligere.

Formanden takkede bestyrelsesmedlem Anne-Marie Fridorf og Suppleant Flemming Jønsson for deres mangeårige indsats for foreningen og takkede medlemmerne for rettidig indbetaling af kontingentet. For første gang var alle indbetalinger på plads den 1.7.

Formanden takkede dirigenten for en glimrende indsats, og bestyrelsen for årets arbejde og forsamlingen for en god generalforsamling. Ligeledes applauderet.

Efter generalforsamlingen deltog 14 af vores medlemmer i førstehjælpskursus, arrangeret af bestyrelsen. Det var et meget godt og koncentreret kursus, hvor vi også blev introduceret til vores nye hjertestarter.

Således refereret
Lisbeth Stilling                                                                          Jørgen Christoffersen
Referent                                                                                     Formand

Susanne Nørgård
Dirigent

Similar Posts