Ordensrelement

For medlemmer af Grundejerforeningen Ellinge Strand


1.

Enhver aktivitet, som ved røg, larm eller ilde lugt kan være til ulempe for de omboende, er forbudt.

2.

Støjende adfærd, såsom støjende leg, råben og skrigen, hundelarm samt udendørs anvendelse af fx musikinstrumenter, radio, cd-afspiller, båndoptager grammofon og tv, må betragtes som overtrædelser.
Angående støjkilder, som hidrører fra anvendelse af el-og motorsave, motorklipper, flismaskiner mm.:
Såfremt anvendelsen finder sted på lørdage, søndage og helligdage, henstilles det at støjgenerne på disse dage begrænses til tidsrummet fra kl. 9.00 til kl.13.00 i perioden fra 1. april til 31. august.

3.

Der må udvises den største forsigtighed med ild og levende lys. Ild må kun antændes på indesteder, som er godkendt af skorstenstilsynet.
Det er forbudt at afbrænde kvas og affald udendørs hele året uanset afbrændingsmåden, samt at tænde bål på parcellerne eller på grundejerforeningens arealer, uanset hvilke afbrændingsregulativ Trundholm kommune måtte have.
Grill må benyttes, men under konstant tilsyn. Og der må udvises største forsigtighed af hensyn til brandfaren.

4.

Parcellerne må kun benyttes til beboelse af ejeren, dennes familie, venner og bekendte, og kun af en familie pr parcel.
Det vil sige, at erhvervsmæssig udlejning, således som defineret i lov om sommerhuse og camping m.v. (sommerhusloven), ikke er tilladt.

Der må kun forefindes et køkken pr. parcel. Det er tilladt at opføre udhus, der dog ligesom beboelseshuset – skal være godkendt af bestyrelsen for grundejerforeningen (som påtaleberettiget), Odsherred kommunes bygningsmyndighed og i visse tilfælde Naturfredningsnævnet.

5.

Parkering på vejene er forbudt. På vejene må køretøjets hastighed af hensyn til beboerne ikke overstige 20 kilometer i timen.

Ridning er forbudt på vejene. På vejene må der ikke henlægges affald, herunder dagrenovation, kvas, byggematerialer eller effekter af nogen art.

6.

Der skal i tøbrudsperioder udvises fornøden forsigtighed ved kørsel på vejene navnlig med tungere vogne.

Såfremt en vejstrækning beskadiges af et medlem, dennes gæster, hustand, leverandøre eller entreprenører, hæfter vedkommende for skaden, der om fornødent kan udbedres på bestyrelsens initiativ for ejerens regning.

7.

Vejrabatter skal slås i sin fulde bredde af den tilstødende parcels ejer inden hvert års 20.juni og 15. oktober. Manglende vedligeholdelse af vejrabat kan uden varsel udføres på bestyrelsens initiativ for vedkommende medlems regning.

8.

Levende hegn og anden bevoksning må ikke række ud over vejarealet, idet dette skal holdes ryddeligt i sin fulde bredde.

9.

Hunde må kun færdes på vejene og broen, når de føres i snor.

10.

Medlemmer, som har facade både til en hovedvej (Syrenvej, Gl. kongevej) samt en sidevej, må kun have udkørsel til sidevejen.

11.

Ved enhver nybygning skal der erlægges et depositum på 5.000,00 kr. til sikkerhed for prompte og korrekt retablering af vejbane og vejrabat.

Depositummet returneres, hvis bestyrelsen skønner, at der ikke er sket skader på vejbane og vejrabat.

12.

Der må ikke foretages opgravning i vejene uden forud indhentet tilladelse fra grundejerforeningens bestyrelse.

En opgravningstilladelse er betinget af, at vedkommende medlem stiller et kontant depositum på kr. 5.000,00 til sikkerhed for ligeledes prompte og korrekt retablering af vejbane og vejrabat.

Depositummet returneres, hvis bestyrelsen skønner, at der ikke er sket skader på vejbane og vejrabat.

13.

Broen må kun benyttes af fodgængere. Cykling, knallertkørsel og transport af både henover brodækket er forbudt.
På broen skal der holdes til højre for modgående færdsel.

Børn må ikke lege eller opholde sig på broen uden forældrenes opsyn. Om skader, der kan tilføjes broen, henvises til reglerne unde foranstående punkt 6.
Broen må ikke betrædes, når den er under reparation, udlægning, eller indtagelse.

Al færdsel på broen sker på eget ansvar.
Grundejerne og bestyrelsen kan ikke under nogen omstændigheder gøres ansvarlig for ulykker, uheld eller for broens tilstand.

14.

Et medlem har ret til færdsel fra den offentlige vej til sin parcel, og fra denne til stranden.
Stien (kaldet ”Pinsestien), der er udlagt langs det nordlige skel for mart.nr 1aa, er i den udstrækning, hvor den er matrikuleret under mart.nr. 1m (fra vej 1 til stranden) åben for samtlige medlemmer af grundejerforeningen, men kun som fodgænger.

Disse er pligtige til at tåle andres berettigede gående færdsel. Stien må ikke benyttes til nogen som helst form for kørsel, herunder på cykel eller knallert.

Vedtaget

Ordensreglementet, indeholdende de rettelser og tilføjelser som er vedtaget på generalforsamlingen den 25. august 2018.

Bestyrelsen