Generalforsamling 2022 – Ekstraordinær

Referat af Ellinge Strand Grundejerforenings ekstra ordinære Generalforsamling afholdt den 10. april 2022 i feriekolonien ”Lyngborgen”, Ellinge Lyn.

Fremmødte:

52 deltog fra 34 parceller. Parcellerne var repræsenteret således:

Toftevej nr. 29, 33, 34, 37, 43,
Syrenvej nr. 13, 17, 24, 30, 36, 38, 42, 48, 54, 60, 66, 74, 80, 82, 84, 86, 88, 94
Gl. Kongevej nr. 16, 20, 22, 24, 26, 30, 32, 34, 36, 38, 40,
Derudover deltog Sy 12 uden stemmeret, som repræsentant for den øverste del af Syrenvej.
Der var 2 fuldmagter: fra Sy 56 og SY 76

Fra bestyrelsen deltog: Formand Jørgen Christoffersen, Næstformand Lisbeth Stilling.
Bestyrelsesmedlem Jan Rasmussen, Lene Holst Merrild, samt suppleanterne: Bo Friis og Britt Heinzmann. Afbud fra kasserer Lone Christoffersen

På Syrenvej er der 48 parceller, som er medlem af foreningen, hertil de 8 parceller fra nr. 2-14, som ikke er medlem af foreningen
På Gl. Kongevej er der 18 parceller, som er medlem af foreningen.
På Toftevej er der 28 parceller, som er medlem af foreningen.

Den ekstra ordinære generalforsamling er indkaldt, da formand og bestyrelsesmedlem afgår
pga. fraflytning fra området.

1. Valg af Dirigent

Bestyrelsen foreslog Bo Friis (SY 54) som dirigent, hvilket generalforsamlingen tiltrådte.
Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt i henhold til foreningens vedtægter.

2. Afgående formands afsluttende beretning

Afgående formand Jørgen Christoffersen forestod beretningen om foreningens virksomhed fra sidste generalforsamling til nu.

Den årlige brodag har været aflyst i 2 år. Bestyrelsen har vurderet, efter gennemgang af broens tilstand, at enkelte brædder og søm bør udskiftes i år. Der afholdes derfor arbejdsdag lørdag d. 14. maj kl. 10, hvor broreparationen kombineres med strandrensning og reparation og maling af bænke. Det vurderes, at der er brædder nok på lager i år.

Vejene

Vejene blev inden påbegyndelsen af kloakteringsarbejdet repareret, og fremstod meget velholdte, hvilket også blev fotografisk dokumenteret, så vi efter retablering af vejene kan henholde os til vejenes fine tilstand inden arbejdet blev påbegyndt, hvis der skulle blive tvist om dette med Aarsleff.

Vi havde et stort problem med den meget omfattende tunge trafik på Gl. Kongevej og en omfattende trafik via Syrenvej til ejendommene i Fuglebæk Å´s Grundejerforening, en trafik, der fik flere af vores medlemmer til at rette henvendelse til bestyrelsen om det var muligt at spærre vejen ved nr. 46 med en bom.

Vi fik Odsherreds kommunes Trafikteams og politiets tilladelse til at opsætte en bom ved nr. 46 og et ”blind vej” skilt ved Åbæksvej, hvor vores del af Gl. Kongevej begynder.
Planen var at opsætning af bommen ville finde sted efter afslutningen af kloakeringsarbejdet.
Imidlertid har Grundejerforeningen Fuglebæk Å gjort indsigelse hos kommunen over afgørelsen med henvisning til vores og deres servitutter. Vi må derfor afvente svar fra kommunen inden yderligere foretages.

Ved bestyrelsens rundtur med Jesper Engvang fra Aarslev, blev det aftalt, at stenene mellem Nordvej og Syrenvej midlertidigt blev flyttet, så der kunne åbnes for en ekstra omkørselsmulighed i kloakeringsperioden. Grundejerforeningen Fuglebæk Å har også gjort indsigelse mod genplacering af stenene! Bestyrelsen mener dog, at vi har vundet hævd på denne placering, idet, der inden stenene blev lagt, allerede igennem mange år var en bom.

To 33 spurgte om bestyrelsen har fået en juridisk vurdering af vores muligheder for at vinde sagen, hvis det kommer til en retssag.
Formanden svarede, at vi ikke er kommet dertil endnu, da vi har en klar aftale med Aarsleff om, at de lægger stenene ud igen og at der vil blive genetableret en sti.

Gl. 40 spurgte om vi kan kræve at ejere, der ikke er medlem af vores forening, betaler et depositum til genetablering af Gl. Kongevej, hvis der ikke gives tilladelse til bommen og der igen bygges og køres med tunge arbejdsbiler på vejen.
Formanden svarede, at det må vi finde ud af evt. i samarbejde med Fuglebæk Å.

Der var herefter flere indlæg om hævdvundet ret og nogle mente at kommunen ikke ville kunne trække en allerede given tilladelse til opsætning af bom tilbage.
Hertil svarede bestyrelsen, at servitutterne kan tilsidesætte kommunens beslutning.

Odsherred Forsyning har i forbindelse med kloakering på Gl. Kongevej spurgt foreningen om tilladelse til at rørlægge og tildække grøften på Gl. Kongevej. Kloakrørene ville komme tæt på grøften og man var bange for sammenstyrtning. Bestyrelsen har givet tilladelse og sagen har været sendt i høring hos diverse instanser og foreninger m.v. Ingen indvendinger, ej heller fra vores nabo grundejerforening. Kommunen sørger for alle udgifter samt tinglysning. Vi har forsat vedligeholdelsespligten, nu med rensning af de kommende nye brønde. Sker der sammenbrud på rør m.v. skal Forsyningen stå for reparation.
For at undgå kørsel over grøften fra nabogrundene foreslår bestyrelsen, at der lægges nogle store sten. Flere har foreslået, at der bliver sået blomster eller sat buske.
Bestyrelsen/ Lene vil d. 25. april gå en tur med Majbritt Greve, som er vores kontaktperson, i Odsherred Forsyning for at se på mulighederne.

Gl. Kongevej 32 foreslår at vi får tinglyst, at kørsel over grøften er forbudt.
Formanden svarede, at det er en god idé og at han kontakter Majbritt Greve.

To 34 har henvendt sig til Odsherred Kommunes Vandteam/Gry, da vandet ikke løb, som det skulle i grøfter og brønde på Toftevej og på Pinsestien.
Bestyrelsen/Bo har alene og sammen med Gry undersøgt dette uden at finde fejlen.
Efterfølgende har Herrestrup Slamsugning spulet ved Pinsestien flere gang uden at det hjalp. Man formodede derfor at Aarsleff havde forårsaget et sammenfald på et rør.

Ved nærmere undersøgelse fandt Aarsleff et sammenbrud udfor SY 64, hvor de dog ikke havde arbejdet. Skaden er nu udbedret med nye rør, og Vandteamet har fået besked.
Vandteamet er i øvrigt i dialog med de grundejere, der har grøfter i området.

Fremover i oktober vil brønde og dræn i vores område blive gennemspulet og renset. Når Lærerforeningens koloni lukker i oktober, kan vi komme til med maskinerne. Vi har fået tilladelse til at køre ind på deres grund.

Hjemmesiden

Hjemmesiden Ellinge Strand har nu fået et mere tidssvarende layout og med lidt flere informationer. Siden vil løbende blive opdateret.

Facebookgruppen

Facebookgruppen: grundejerforeningen Ellinge Strand har fået undertitlen: ”hjælp og tilbud til hinanden” for at adskille den fra den anden gruppe med samme navn.
73 personer er nu medlem af gruppen. Ansøg om medlemskab af gruppen med angivelse af den adresse, du er ”tilknyttet”.

Fartbegrænsningen

Da formanden mindede om, at fartbegrænsningen er max 20 km. i timen affødte det en diskussion af, hvad man kunne gøre for at få folk til at køre langsommere.

TO 43: Toftevej er nu blevet så fint efter kloakeringen er afsluttet, at folk kører alt for hurtigt. Kan man etablere chikaner?
Formanden oplyste, at dette er undersøgt, men at det kræver at man foretager trafiktællinger, ansøger politi og meget mere.

TO 34 anførte, at der kører mange biler, som skal besøge kolonierne/lejrene. Det er en ulige kamp, som vi ikke kan stille så meget op imod. Vi må tage det som et nødvendigt vilkår.

GL. 24 mente, at bilerne ikke kørte så hurtigt, hvis der var flere huller i vejene, og at vi måske ikke skal istandsætte vejene så godt.
Formanden svarede, at hvis vi ikke reparerer hullerne vil vi få klager over dette.
Han foreslår, at der stilles forslag på generalforsamlingen om at bevare hullerne i vejene.

Afsluttende bemærkning

Formanden afsluttede beretningen med at minde alle om, at huske at meddele
adresse/mail ændringer.

3 Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab for 2021 og budgettet for 2022

Formanden fremlagde det reviderede regnskab for 2021, som først skal godkendes på den ordinære generalforsamling til august.

Regnskabet udviser et lille underskud, hvilket skyldes udgifter til ny hjemmeside, fotografering af vejene samt udgifter til vejreparation.

Udgiften til papir til udskrivning af diverse materiale til arkiv er en stor udgift i budgettet.
Det bør overvejes at ændre vedtægterne, således at foreningens materiale kan opbevares digitalt i stedet.

GL.40 Vedligeholdelse af hjemmesiden burde kunne gøres billigere end de kr. 3.202, der er brugt i 2021. Vi kan evt. selv gøre det.

Formanden svarede, at vi vil se på, hvad vi kan gøre for at bringe udgiften ned, men at bestyrelsen ikke selv vil påtage sig dette arbejde, ligesom vi gerne vil have en neutral person udenfor foreningen til at varetage opgaven.

GL 40 spurgte hvad det koster ejendomsmæglerne at få oplysninger om foreningen ved køb og salg.

Formanden svarede, at det koster 500 kr., men at ingen har brugt det i år, da oplysningerne nu ligger på hjemmesiden. Bestyrelsen kan overveje om en del af oplysningerne på siden kun skal være tilgængelige for foreningens medlemmer.

Foreningens beholdning pr. 31.12.21 var 183.562 kr.

Bestyrelsens forslag til justering af budget 2022

Formanden fremlagde forslaget, der først skal til afstemning på den ordinære generalforsamling til august.
Budgettet udviser et pænt overskud på 46.550, da der ikke i år vil være udgifter til vejreparation eller materialer til broen.

4. Valg af formand

Bestyrelsen foreslog Kim Pouelsen, SY 66. der blev valgt uden modkandidat og med applaus.

5. Valg af 1 suppleant

Da Lone Christoffersen træder ud af bestyrelsen, og suppleant Britt Heinzmann i stedet træder ind i bestyrelsen, skal der vælges en ny suppleant.
Bestyrelsen foreslog Kjell Laursen TO 43, som blev valgt uden modkandidat og med applaus.

6 Eventuelt

Der var intet under eventuelt.

Afslutning

Formanden afsluttede med en tak til dirigenten og tak til bestyrelsen, samt en tak for alle de positive tilkendegivelser formanden og bestyrelsen har fået gennem hele perioden.
Herefter takkede næstformanden Lone og Jørgen for deres store indsats for hele foreningen i deres tid i bestyrelsen.

Lisbeth Stilling                                                                                Bo Friis
Referent                                                                                          Dirigent

Jørgen Christoffersen
Formand

Similar Posts