Nyt fra bestyrelsen marts 2018


Broarbejde

Lørdag den 12. maj 2018 kl. 10.00 vedligeholder vi broen.

Vi har fundet en ny leverandør, der kan opskære brædder og vanger i den korrekte størrelse og har her bestilt rigeligt, således at vi kan få udskiftet de brædder, der har taget skade i stormen. og øvrige, der skal skiftes på grund af slid..

Vi har checket broens generelle tilstand efter den sidste storm, hvor den igen blev oversvømmet og et enkelt fag blæste væk.

Broen er farbar og bortset fra det bortkomne enkelte fag, som er fundet og genetableret, og den manglende grus belægning ser broen fin ud, og har synsmæssigt ikke taget væsentlig skade.

På generalforsamlingen blev det besluttet at forlænge broen ved tilgangen til broen (ved cykelstativerne) med et fag, så vi undgår, de mange sten der er her.

Vi har derfor også indkøbt vanger og brædder til etableringen af faget.

Men som også omtalt på generalforsamlingen har vi konstateret, at det er nødvendigt at udskifte flere af vangerne, hvorfor det vil være nødvendigt, at man møder op og deltager i denne i øvrigt rigtige hyggelige dag.

Bestyrelsen sørger igen for lækre sandwich og øl og sodavand.

Generalforsamling 2018

Vi beder alle være opmærksom på vor generalforsamling som i år afholdes:

Lørdag d. 25. august 2018, kl. 10.00 I feriekolonien Lyngborgen (Ellinge Lyng)

Eventuelle forslag skal være formanden i hænde senest 14 dage før afholdelsen af Generalforsamlingen. Forslag skal fremsendes skriftligt.

Vi fremsender den officielle indkaldelse med formandens beretning i løbet af juni, juli måned.

Årsregnskab

Vi fremsender til orientering det reviderede årsregnskab for 2017.
Regnskabet viser et overskud på kr. 36.679,55, og en balance på kr.192.807,62.

Kontingent for 2018

Som vedtaget på vor Generalforsamling i 2013, har vi etableret betalingsservice vedrørende indbetaling af kontingentet, som startede op i 2014.

Kontingentet er, som besluttet på generalforsamlingen i 2017, kr. 1.000,00, og trækkes via betalingsservice den 1. april 2018 og til dem, der endnu ikke har tilmeldt sig hertil fremsendes indbetalingskort, hvor der er mulighed for at tilmelde sig til betalingsservice.

Hjemmesiden

Vi arbejder fortsat på at få vor hjemmeside opdateret, hvilket vil ske inden for den nærmeste fremtid. Hjemmesiden har følgende adresse: https://www.ellingestrand.dk/

Adresseliste over foreningens medlemmer

Der har været en del ændringer i adresselisten, hvorfor vi fremsender en ajourført liste dateret den 24.02.2018.

Er der rettelser vi ikke har fået med, beder vi venligst om, at der rettes henvendelse til foreningens kasserer på mail adressen: lonechris@youmail.dk

Hjertestarter

Som omtalt på vor Generalforsamling har vor næstformand Lisbeth Stilling med hjælp af Henning Dons fremsendt ansøgning til Tryg Fonden, om etablering af en hjertestarter i vort område.

Der er ca. 3 måneders behandlingstid, hvorefter vi vil fremkomme med nyt. når vi ved om vor ansøgning er blevet bevilget.

Digitalisering af vort omfattende arkiv

Bestyrelsen har besluttet at digitaliserer vort meget store arkiv, så vi har alle vigtige referater, domme, deklarationer og servitutter, sikret for eftertiden.

Skiltning

Vi har en del defekte skilte i området som skal udskiftes, nye er bestilt.
Skiltene vil blive opsat i løbet af foråret.

Vedligeholdelse af vore veje

Vi har igen gennemgået vore vejes tilstand og så snart vejret blive bedre vil de blive repareret.

Vedtægter og Ordensreglement

Vi har igen, både på generalforsamlingen og efterfølgende, modtaget opfordringer til at udsende en påmindelse om beskæring af træer og buske, samt overholdelse af farthastighederne på vore veje.

Vi har mange familier med små børn, ligesom vi har besøg af mange børnebørn i området. Vi opfordrer derfor kraftigt til at hastighederne bliver sat ned, således at vi alle trygt kan færdes i området.

Vi medsender vore vedtægter og ordenreglementet med en venlig opfordring til at alle følger bestemmelserne heri.

På bestyrelsens vegne
Jørgen Christoffersen
Formand

Similar Posts