Generalforsamling 2018

Referat af Ellinge Strand Grundejerforenings ordinære Generalforsamling der blev afholdt den 25. august 2018, i feriekolonien ”Lyngborgen”, Ellinge Lyng.

Fremmødte:

Toftevejvej nr. 25, 27, 33.
Syrenvej nr. 13, 17, 24, 30, 36, 38, 46, 54, 60, 76, 84, 88.
Gl. Kongevej nr. 20, 22, 30, og 40.
Lyngborgen havde sendt en repræsentant: Verner
Fra bestyrelsen deltog: Formand Jørgen Christoffersen,

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Oplæsning af bestyrelses- og generalforsamlingsprotokol
 3. Beretning om foreningens virksomhed
 4. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse
 5. Bestyrelsens forslag til budget og kontingent for det kommende år 2019
 6. Indkomne forslag,
  Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen.
 7. Valg til bestyrelse.
 8. På valg er:
  Kasserer Lone Christoffersen
  Bestyrelsesmedlem Jan Rasmussen
 9. Valg af suppleant til bestyrelsen
 10. Valg af revisorer
 11. Eventuelt

Ad 1.  Formanden foreslog valg af Hans Henrik Froulund til dirigent, hvilket generalforsamlingen tiltrådte.

Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet i henhold til foreningens vedtægter.

Ad 2. og 3. blev varetaget ved formandens beretning:
Formanden, Jørgen Christoffersen forestod beretningen om foreningens virksomhed. og henviste til, at denne tidligere var blevet udsendt sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen.

Hjertestarter: Vi har fået afslag på ansøgningen om hjertestarter med tilhørende kurser fra Trygfonden. Der er søgt igen med deadline 1.9.2018.

Der er ca. 3 måneders ventetid på svar. Bestyrelsen har talt med Henning Dons, Gl.K.40, og han vil tilbyde 2 kurser á 4 timers varighed til 200,- kr. pr. deltager.

Der var stemning for, at vi iværksætter sådanne kurser i foråret, hvor evt. også nabo grundejerforeningen kan deltage.

Henning Dons oplyste, at han altid har en hjertestarter med når han er i sommerhuset. Lyngborgens repræsentant Verner oplyste, at vi uden betaling, kan anvende mødelokalet hvor generalforsamlingen blev afholdt, hvilket generalforsamlingen ligeledes takkede ja tak til.

Beretningen blev godkendt efter livlig debat, hvoraf kan nævnes:
Henning Dons, Gl. Kongevej 40: Kan man lave en velkomstbrochure til nye ejere, hvor ordensreglement, vedtægter mv. relevant materiale vedlægges.

Det væsentligste budskab skal være, at vi tager hensyn til hinanden og til vores område. Formanden besvarede dette med, at der allerede nu uddeles dette materiale til nye ejere. Bestyrelsen vil overveje en velkomsthilsen/brochure.
Marianne Nielsen, SY24: Der trænger til beskæring af træer, grene og buske i hele området. Brug gerne motorsaven noget mere! Men brugen skal begrænses på lørdage, søndage og helligdage til senest kl. 13. (jfr. Ordensreglementet).

Herefter fulgte en diskussion om de store og små kvasbunker, der ligger på mange grunde. Dette er utrygt på grund af brandfaren. Formanden oplyste, at ifølge ”Den lille Grønne” fra Odsherred kommune, skal kvasbunker fjernes.

Bestyrelsen har overvejet, at få vor entreprenør Jesper Jensen til at afhente kvasbunker en gang årligt, ligesom man gør i vores naboforening, men stemningen herfor var, at det ikke skal være en udgift for foreningen, men for den enkelte ejer. Dirigenten konkluderer: kvasbunker skal fjernes for ejers regning.

Adgangen til broen er nu blevet lettere med placeringen af sten og grus, men for enden af broen er nedgangen blevet sværere. Formanden vil sørge for, at der bliver lagt sten og grus også dér.

Susanne Nørgaard Gl.K. 22 bemærker, at der i år har ligget mange cigaretskod på vejen – skyldes nok de mange besøgende, der har benyttet vores vej i år. Hun samler dem op, men henstiller til, at skod ikke smides, – også af hensyn til brandfaren.

Alle på generalforsamlingen var enige om, at vi følger persondataloven, med de forholdsregler, der er truffet. Dog anførte dirigenten, at personoplysninger om bestyrelsen ikke skal fremgå af hjemmesiden, og at side 2 i regnskabet med revisorers underskrifter ikke skal ligge på hjemmesiden, da de vil kunne kopieres.

Gennemgangen af ordensreglementet affødte en diskussion om udlejning. Kan vi forhindre dette? Det fremgår af ordensreglementet, at der ikke må udlejes erhvervsmæssigt, og dette er klart forståelig: At man ikke må erhverve sig feriebolig med henblik på at udleje den.

Men hvis der sker privat udlejning? Ferieboligen må kun benyttes af ejeren, dennes familie og venner, hvilket burde udelukke udlejning. Har vi nogle sanktioner – ja vi har påtaleretten, hvis bestyrelsen finder, at det er nødvendigt, at bruge den.

Hvis vedtægterne skal ændres kræver det en tinglysning af disse på samtlige parceller. Anders Helmuth Knudsen, TO 28 fortæller, at der er mange, der udlejer på Toftevej, hvilket bestyrelsen vil undersøge nærmere. Formanden opfordrer til, at man kontakter ham, hvis man har problemer eller spørgsmål.

Arne Oxbøll Gl. K 30 spurgte om græskanten ved grøften på Gl. Kongevej skal slås. Dette er ikke krav tværtimod opfordrer naturplejerne til, at man bevarer bevoksningen for at få så stor biodiversitet, som muligt. Dog er der krav om, at grøften skal renses for slam, således, at vandet kan rende frit og dræne området.

Sten Nielsen SY 24 oplyser, at man er begyndt, at køre bil ad stien ved nr. 32 for at komme ud på Pinsestien. Bestyrelsen vil sørge for, at der bliver lagt store sten, så dette ikke kan foregå.

Ad 4. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse.
Ingen bemærkninger.

Ad 5. Bestyrelsens forslag til budget og kontingent for det kommende år 2019
Budgettet og kontingentet for 2019 blev herefter vedtaget.

Ad 6. Indkomne forslag.
Ingen forslag.

Ad 7. Valg til bestyrelse.
Lone Christoffersen – blev valgt uden modkandidat.
Jan Rasmussen – blev ligeledes valgt uden modkandidat

Ad 8. Valg af suppleant til bestyrelsen:
Flemming Jønsson – blev genvalgt uden modkandidat.
Bo Friis (SY54) – blev valgt uden modkandidat.

Ad 9. Valg af revisorer:
Følgende var villige til valg:
Line Groth Andersen blev genvalgt uden modkandidat
Kirsten Rasmussen blev genvalgt uden modkandidat.
Valgene blev applauderet.

Eventuelt
Poul Rasmussen, Sy36 spørger om nogen har deltaget i de 2 fællesmøder, som Kommunen har afholdt i år om udlejning og energi. Ingen af de tilstedeværende har deltaget
.
Bo Friis SY54 undrer sig over, at kommunen fjerner hybenroser og lader kvæg græsse på vores del af stranden.

Dirigenten oplyser, at foreningens ”ejendom” slutter, hvor Syrenvej ender ved engen.
Vores bro er ikke på ”ejendommen”, men retten til bro er en hævdvunden ret. Strand- og engområdet er udnævnt til EU Habitatområde og der er meget restriktive krav til, hvad der må gøres.

Planterne udfor Syrenvej er ikke Bjørneklo men den sjældne Vandkvarn, som også er fredet.

Susanne Nørgaard Gl. K 22 spurgte om bestyrelsen kan kontakte Odsherred Kommune, om at lægge sten og grus ved nabo broen ved stranden, da den ofte er oversvømmet. Formanden vil tage sig af dette.

Verner fra Lyngborgen oplyser, at de har haft økonomiske problemer, men at de er løst ved frasalg af 12 udstykkede grunde og nogle familiehuse ud mod Lyngvej.

Jørgen Christoffersen takkede medlemmerne for at være opdateret med hensyn til adresser, mail, mv. og opfordrede samtidig alle til at tilsende eventuelle adresseændringer og mailændringer, således at bestyrelsen altid har en opdateret version af adresselisten.

Ligeledes takkede han medlemmerne for rettidig indbetaling af kontingent. For første gang manglede kun 4 at betale 1.4.,(hvilket nu er sket).

Formanden takkede dirigenten for en glimrende indsats, og bestyrelsen for årets arbejde og forsamlingen for en god og livlig generalforsamling.

Ligeledes applauderet.

Således refereret
Lisbeth Stilling                                                                          Jørgen Christoffersen
Næstformand                                                                                     Formand

Hans-Henrik Froulund
Dirigent

Similar Posts