Generalforsamling 2017

Referat af Ellinge Strand Grundejerforenings ordinære Generalforsamling der blev afholdt den 26. august 2017, i feriekolonien ”Lyngborgen”, Ellinge Lyng.

Fremmødte:

Toftevejvej nr.              25, 28, 31, 39 og 45.
Syrenvej   nr.                13, 15, 17, 18, 20, 30, 36, 38. 44, 46, 54, 60, 66, og 78.
Gl. Kongevej nr.           14, 16, 20, 30, og 40.
Lyngborgen havde sendt en repræsentant.
Fra bestyrelsen deltog: Formand Hans-Henrik Froulund, Gl. kongevej 20; Næstformand Michael Steen Nielsen-Elgaarg, Syrenvej 18 og bestyrelsesmedlem Anne-Marie Fridorf, Gl. Kongevej 14.

Dagsorden:

1. Valg af Dirigent
2. Oplæsning af bestyrelses- og generalforsamlingsprotokol.
3. Beretning om foreningens virksomhed.
4. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse.
5. Bestyrelsens forslag til budget og kontingent for det kommende år 2018
6. Indkomne forslag.
Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen.
Bestyrelsen foreslår at vi ansøger Tryg fonden om midler til at opsætte hjertestarter i området. Den nærmere placering af hjertestarterne vil bestyrelsen efterfølgende
aftale nærmere med Tryg Fonden som har stor erfaring i sådanne tiltag.

7. Valg til bestyrelse.
På valg er:
Næstformand Michael Steen Nielsen-Elgaard.
Sekretær Knud Christensen. (Ønsker ikke genvalg)
Bestyrelsesmedlem Anne-Marie Fridorf.
Formand Hans Froulund er ikke på valg, men ønsker at udtræde af bestyrelsen.
Bestyrelsen foreslår at Jørgen Christoffersen indtræder i bestyrelsen på den ledige
plads.

8. Valg af suppleant til bestyrelsen
9. Valg af revisorer
10. Eventuelt

Ad 1. Valg af Dirigent
Formanden foreslog valg af Jørgen Christoffersen til dirigent, hvilket generalforsamlingen tiltrådte.
Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt i henhold til foreningens vedtægter.

Ad 2. og 3. blev varetaget ved formandens beretning:
Formanden, Henrik Froulund forestod beretningen om foreningens virksomhed.
og henviste til, at denne tidligere var blevet udsendt sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen.

Beretningen blev godkendt med følgende bemærkningen.

At bestyrelsen bør videreformidler diverse materiale vedrørende det kommende fibernet til foreningens medlemmer.

At bestyrelsen forestår nedtagning af de gamle flammedaskere og eventuelt
anskaffer nye og mere virkningsfulde.

At bestyrelsen kontakter Lyngborgen for at pointere langsom kørsel på Toftevej

Ad 4. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse.
Ingen bemærkninger.

Ad 5. Bestyrelsens forslag til budget og kontingent for det kommende år 2018
Det blev henstillet til bestyrelsen at vejstykker mod Lyngvejen på Toftevej og Syrenvej vedligeholdes yderligere; samt sideveje på Toftevej, pinsestien, og fællesområder, og der udarbejdes en vedligeholdelsesplan for disse områder.

Det blev besluttet at afsætte 40.000 kr. i budgettet til vedligeholdelse af disse områder..
Budgettet og kontingentet for 2018 blev herefter vedtaget.

Ad 6. Indkomne forslag
Forslag vedr. Hjertestarter.

Der fremkom mange gode bemærkninger til forslaget og praktiske bemærkninger fra forsamlingen og Henning Dons.

Bestyrelsens forslag blev vedtaget og bestyrelsen sørger for at foreningen ansøger
Tryg Fonden om opsætning af en hjertestarter.

Henning Dons havde i forbindelse med forslaget medbragt en hjertestarter og orienterede om de praktiske foranstaltninger, foreningen skulle tage højde for og tilbød i samme anledning at være kursusleder i forbindelse med etablering af en hjertestarter i vort område, hvilket generalforsamlingen takkede ja ril.

Henning Dons oplyste at han altid har en hjertestarter med når han er i sommerhuset,

Lyngborgens repræsentant oplyste, at vi kan anvende mødelokalet vor generalforsamlingen blev afholdt, hvilket generalforsamlingen ligeledes takkede ja til.

Forslag vedr. forlængelse af brofag.
Bestyrelsen arbejder aktivt for dette, og alle blev opfordret til at deltage i brorenoveringen.

Forslag vedrørende bænk
Forslaget blev henvist til behandling i bestyrelsen.

Spørgsmål vedrørende skader der opstår på biler, der bliver ridset på grund af manglende klipning af grene og buske.

Bestyrelsen kunne oplyse, at der kun er en til at betale sådanne skader og det er bilens kaskoforsikring.

I den anledning opfordrede generalforsamlingen alle grundejere til at klippe grene og buske og fjerne fyrrekogler, mv for at overholde regler for adgang på foreningens veje.

Ad 7. Valg til bestyrelse.

Michael Steen Nielsen-Elgaard blev valgt uden modkandidat.
Anne-Marie Fridorf – blev valgt uden modkandidat.
Jørgen Christoffersen – blev valgt uden modkandidat.
Lisbeth Stilling – blev ligeledes valgt uden modkandidat

Ad 8. Valg af suppleant til bestyrelsen:
Flemming Jønsson – blev valgt uden modkandidat.
Jan Rasmussen – blev valgt uden modkandidat.

Ad 9. Valg af revisorer:
Følgende var villige til valg::
Line Groth Andersen
Kirsten Rasmussen
Lilli Koch

Der blev afholdt skriftlig afstemning og følgende blev valgt:

Line Groth Andersen
Kirsten Rasmussen
Valgene blev applauderet.

Afgående formand Hans Froulund takkedes behørigt for 15 års tjeneste som formand for foreningen. og Dirigenten takkede for de mange års tro tjeneste i foreningens interesse og overrakte tre god flasker vin. Ligeledes applauderet.

Eventuelt
Jørgen Christoffersen takkede medlemmerne for at være opdateret med hensyn til adresser, mail, mv. og opfordrede samtidig alle til at tilsende eventuelle adresseændringer, mailaændringer, således at foreningen altid har en opdateret version af adresselisten.

Således refereret
Anne-Marie Fridorf                                                               Jørgen Christoffersen
Referent                                                                                     Dirigent

Similar Posts