Generalforsamling 2015

Referat fra Generalforsamlingen den 22. august 2015 for Ellinge Strand Grundejerforening, afholdt i feriekolonien ”Lyngborgen”, Ellinge Lyng.

Fremmødte

Toftevejvej nr.              31.
Syrenvej   nr.                13, 17, 20, 23, 28, 30, 36, 38, 44, 48, 54, 60 og 84.
Gl. Kongevej nr.           22, 28 og 40.
Lyngborgen havde ikke sendt en repræsentant.
Kongelejren havde ikke send en repræsentant.
Fra bestyrelsen:  Formand Hans-Henrik Froulund, Gl. kongevej 20; Jørgen Christoffersen for kasserer Lone Christoffersen, Syrenvej 38; næstformand Michael Steen Nielsen-Elgaarg, Syrenvej 18 og sekretær Knud Chr. Christensen, Syrenvej 48.

Dagsorden

  1. Valg af dirigent
  2. Oplæsning af bestyrelses- og generalforsamlingsprotokol
  3. Formandens beretning om foreningens virksomhed
  4. Kasserens fremlæggelse af det reviderede årsregnskab for 2014 til godkendelse
  5. Bestyrelsens forslag til budget og kontingent for 2016 til godkendelse
  6. Indkomne forslag
  7. Valg til bestyrelse, på valg er næstformand Michael Steen Nielsen-Elgaarg, Syrenvej 18 (villig til genvalg) og sekretær Knud Chr. Christensen, Syrenvej 48 (villig til genvalg)
  8. Valg af suppleant til bestyrelsen
  9. Valg af revisorer
  10. Eventuelt

Foreningen bød på smørrebrød, øl og vand.

Formanden, Hans bød velkommen.

Ad 1.  Formanden foreslog valg af Jørgen Christoffersen til dirigent, hvilket generalforsamlingen tiltrådte.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og gav ordet til formanden.

Ad 2. og 3. blev varetaget ved:

Formandens orienterende beretning for bestyrelsens arbejde i perioden 28. august 2014 – 22 august 2015:

Grøfter og dræn:

På sidste generalforsamling blev det besluttet at om kontere et beløb til at iværksætte følgende arbejder i vores forening:

Grøften langs Gl. Kongevej oprenses og det samlede drænsystem blev planlagt efterset og renses.

Dette arbejdet blev færdigt i løbet af februar marts 2015, således at også nævnte grøft nu er i orden.

Entreprenørfirmaet Jesper Jensen, Vig, som vi bruger til vores veje, opgravede grøften, men opgravnings materialet blev lagt over til de opstødende grunde. Vi besluttede at se tiden an, vi er af den opfattelse, at renser vi grøften, så kan de pågældende grundejere selv sørge for det opgravede materiale.

I maj måned blev vi kontaktet af Odsherred kommune om, at en grundejer fra tilgrænsende grundejerforening, Uglevej 18 vil have et møde mellem os og ham samt en sagsbehandler for Odsherred Kommunes Afdeling for vand. Mødet kom til at handle om, at Jesper havde fjerne en gangbro over grøften samt lagt lidt opgravet materiale op på hans grund. Det bliver klart i løbet af mødet, at han ikke redresserede andre end ham selv. Det blev aftalt, at vi fjernede det opgravede materiale fra det sted, hvor han havde sin overgang.

Sagsbehandleren oplyste os om at oprensning af grøfter skal ske, når det frie løb er hindredet. Hvad angår grøftekanten, er det kommunens anbefaling, at vi ikke slår kanterne, men lader den gro til med de planter, der måtte komme, da det er kommunens miljøpolitik at fremme biodiversitet.

Hvad angår gangbroer samt overgange over grøften, gælder følgende. De overgange, samt broer som er etableret må godt blive liggende, her gælder hævd vundet ret, idet kommunen adskillige gange er blevet underkendt i deres krav om, at disse overgange skal fjernes. Vil en grundejer etablere en ny overgang kræver det en ny ansøgning til kommunen.

Hvad angår hævd vunden ret er det vores overbevisning, at vi frit kan lade vores bro ligge der, hvor den ligger, samt vedligeholde vores dræn med udløb ved Pinsestien og Syrenvej.

Vi har prøvet at kontakte formanden for nabo foreningen, men det er ikke lykkedes endnu.

Veje:

Entreprenørfirmaet Jesper Jensen har atter skrabet og saltet vore veje med henblik på dels udbedring af huller og begrænsning af støvgener.

Bro

Lørdag d.16/5 var det bro dag, efter et par skriv ud til foreningens medlemmer kom der en god del medlemmer for at hjælpe til, det tog nogle timer, så var broen klar til endnu et år efter udskiftning af en del brædder og vanger. Lignende arbejder forventes næste år.

Tak til dem der kom og arbejdede.

Entreprenørfirmaet Jesper Jensen har atter udlagt grus til udbedring af regn og stormskader ved vor bros ender

Brugsvand:

Som i sikkert har set, går der folk rund fra vandværket, de er i gang med at opmåle vores vandbrønde. Det har vist sig at vandværkets tegninger ikke passer helt, så derfor en GPS opmåling.

Kloakering:

Vi har i perioden ikke hørt eller blevet orienteret om det det kloakarbejde som kommunen vil etablere.

Medlemslister og betalingsservice:

Kasseren har i perioden brugt en del tid på medlemslister og betalingsservice det fungere nu.

Vedr. formandens beretning blev der rejst flere spørgsmål fra generalforsamlingen:

Kloakering:

Som anført har foreningen ikke modtaget oplysninger fra kommunen vedr. den planlagte kloakering af vort sommerhusområde.

Efter generalforsamlingen har sekretær Knud på Odsherred Kommunes hjemmeside indhentet følgende:

http://www.odsherredforsyning.dk/Forside,-sommerhus-kloakering.176.aspx oplyser: ”Sommerhuskloakering udsættes. Der er fortsat stop for fysisk udførelse af sommerhuskloakering, det er uvist hvornår arbejdet kan genoptages. Tidsplanen for sommerhuskloakering som er fastlagt i spildevandsplanen er forsinket. Sagen om vejvand bremser projektet og kommunen har vedtaget et stop for den fysiske udførelse af sommerhuskloakering. På byrådsmøde d. 26. maj 2015 besluttede Odsherred byråd at fastholde beslutningen om fysisk stop for udførelse af sommerhuskloakering. De næste områder der skal kloakeres er Hønsinge Lyng og Vig Lyng. Forsyningen arbejder på projekteringen af de to områder. Det nuværende stop for fysisk udførelse af sommerhuskloakering, betyder at det er uvist hvornår anlægsarbejdet kan påbegyndes. ” Supplerende fremgår af oversigtskortet på http://www.odsherred.dk/sites/default/files/306_2014_201053_kortbilag_1_oversigtskort.pdf.pdf, at foreningens område er beliggende i det område, der kaldes Vig Lyng.

Oprensning af grøft ved Gl. Kongevej:

Syrenvej 17 takkede for nævnte oprensning af grøft ved Gl. Kongevej, hvilket havde medført mindre vandskade på lyngplanter. I den forbindelse blev det nævnt, at oprensningen havde medført en udgift på ca. 5.000 – 6.000 kr.

Spørgsmålet blev atter fremført, om hvem skal betale for opremsning af grøfter på foreningens område. Hertil blev det fra bestyrelsen fremført, at påkrævet oprensning nu er udført af foreningen og fjernelse af opgravet materiale er overdraget til de tilgrænsende grundejere.

Generalforsamlingen godkendte formandens beretning.

Ad 4 (fremlæggelse af det reviderede årsregnskab for 2014):

Jørgen Christoffersen fremlagde kassererens årsregnskab for 2014, der er godkendt af foreningens to revisorer.

Vedr. årsregnskabet blev der rejst spørgsmål fra generalforsamlingen:

Entreprenørfirmaet Jesper Jensen:

Syrenvej 60 samt Gl. Kongevej 22 bragte sammen med flere emnet til debat ved fremlæggelsen af årsregnskab for 2014 og under Evt. i dagorden punkt 10.

Med henvisning til at entreprenørfirmaet Jesper Jensen jævnligt meget sent sender regninger for udført arbejde og et medlem oplyste, at anden grundejerforening i området angiveligt havde været utilfreds med firmaets arbejde, fremførte medlemmer atter ønsket om, at bestyrelsen forespørger, om andet entreprenørfirma evt. vil og kan udføre det arbejde, som foreningen har bedt og beder firmaet Jesper Jensen udføre. Der blev endvidere udtrykt ønske om, at der med Jesper Jensen firmaet etableres faste aftaler om planlagte opgaver og registrering af udført arbejde. Næstformand Michael oplyste, at der foreligger faste aftaler med firmaet vedr. planlagt arbejde, og at bestyrelsen har været tilfreds med det arbejde, som firmaet Jesper Jensen udfører med henvisning til såvel indgåede faste aftaler vedr. vedligeholdelse af veje og dræn, ad hoc indgåede aftaler om reparationer, bl.a. vedr. vor bro og bestyrelsen har også været tilfreds med priser for udført arbejde. Medlem, der kender til forholdet, at anden grundejerforening i området på grund af utilfreds med firmaet Jesper Jensens arbejde har skiftet entreprenør, vil sende bestyrelsen nærmere oplysning om forholdet inklusiv navn på ny entreprenør. Kommende bestyrelse vil atter vurdere nævnte forhold.

Med hensyn til forholdet, at firmaet Jesper Jensen sender regninger så sent, at de ikke kan indgå i relevant årsregnskab fremført flere, Syrenvej 60, 44 og 17, at estimerede udgifter for det af firmaet udførte arbejde faktureres i årsregnskab for udført arbejde. Næstformand Michael foreslog, at kasserer fakturere aftalte beløb for udført arbejde, der ikke er modtaget regninger for, således at kun udgifter for ikke fast planlagte udførte opgaver mangler i regnskabet, hvis foreningen ikke har modtaget regning. Formand Hans meddelte, at det nu planlægges, at estimerede udgifter for arbejde udført af firmaet Jesper Jensen faktureres, selvom foreningen endnu ikke har modtaget firmaets regning.

Porto:

Vedrørende foreningens udgift til porto meddelte Jørgen, at foreningen fortsat ikke har modtaget evt. mulige e-mail adresse (på 12 af foreningens medlemmer jævnfør sidste adresse- telefon- og mailliste af 20.3.2015). Endvidere meddelte Jørgen, at der fortsat vil kunne være udgifter inklusiv til porto vedrørende de medlemmer, der ikke som foreslået af foreningen tilmelder betaling af årskontingentet til egen bankkonto ved Betalingsservice gennem Nets. Jørgen foreslog som sidste år, at alle selv eller ved egen bank og så vidt muligt tilmelder sig Betalingsservice med de oplysninger, der anføres på modtaget indbetalingskort.

Generalforsamlingen godkendte regnskabet

Ad 5 (Bestyrelsens forslag til budget og kontingent for 2016)

Kassereren fremlagde bestyrelsens budget for 2016 og anbefalede fortsat kontingent til 1.000 kr. årligt mht. fortsat at sikre en stabilisering af foreningens økonomi.
Vedr. budget for 2016 blev der rejst spørgsmål fra generalforsamlingen:

Budget for flere år i samme skema til sammenligning:

Gl. Kongevej 28 foreslog, at kommende års oversigt over budgetforslag på samme side også viser de vedtagne budgetter for de to foregående år. Jørgen fandt det hensigtsmæssigt og vil viderebringe forholdet kasserer Lone

 Udgift til oprensning af grøfter:

Det blev fremført, at når nu en grøft var oprenset i forgangne år, så kunne post til vedligeholdelse af grøfter i budget 2016 udgå. Hertil bemærkede bestyrelsen, at posten omfatter også vedligeholdelse af vej og således også uforudsete udgifter til evt. opståede krav til anden oprensning af grøfter.

 Udgift til vedligeholdelse af bro:

Det blev foreslået, at bestille udskiftningsvanger lidt mindre i tværmål (evt. i høvlet træ), så bro ikke skal løftes for at indsætte nye vanger.

Kassebeholdning:

Vedrørende opnået kassebeholdning meddelte formand Hans, at det fortsat er ønskværdigt, at foreningen har en kapital til uforudsete udgifter specielt vedr. vej, bro og dræn.

Generalforsamlingen godkendte budgettet og uændret kontingent 1.000 kr. for 2016.

Ad 6 (Indkomne forslag):

Betaling af udgifter vedrørende væltede træer, der blokerer vore veje og andre skader på vejene:

Syrenvej 13 og 60 samt Gl. Kongevej 22 og 40 bragte emnet til debat, bl.a. idet Syrenvej 60 fandt, at oprydning af væltede træer på vej også bør påhvile ejer af væltet træ.

Der udspandt sig en livlig debat om påkrævede tiltag vedrørende træer på vore grunde. Udgangspunktet for debatten var de skader, vi så efter stormen ”Bodil” (4.-7. december 2013), hvor væltede træer flere steder blokerede vore veje. Vedrørende påkrævet fjernelse af væltede træer på vore veje meddelte formand Hans jævnfør gældende ret, at der, hvor skaden er, skal udbedringen sikres. Dvs. vi i grundejerforeningen som ejere af vore veje, er forpligtiget til at fjerne alt, der hindrer fri adgang på vore veje, således at bl.a. post, hjemmehjælp, ambulancer brandbiler m.m. har uhindret adgang til vore parceller. Syrenvej er i øvrigt også en redningsvej i forholdt til skader på stranden, hvilket også kræver, at foreningen sikrer fri adgang på Syrenvej.

Grundejerforeningen skal således selv sikre og betale for fri adgang på vore veje inklusiv ”stikveje”. Formand Hans meddelte i øvrigt, at den, der fjerner væltet træ fra vej, må tage fjernet materiale til eget brug. Gl. Kongevej 22 roste Lone og Jørgens fremsendelse af mails, også om ”Bodil”.

Jørgen oplyste, at det var glædeligt, at mange tilså deres parceller efter nævnte storm, og at flere af foreningens medlemmer bidrog til nævnte oprydningsarbejde til sikring af egen og evt. svækkede naboers forhold. Det blev foreslået, at bestyrelsen undersøger, hvilke træer i vort område, der bør fældes for at undgå skader. Formand Hans meddelte, at bestyrelsen på ingen måde selv har kompetence til at foretage denne vurdering, og at udgiften hertil ved trækyndig person ikke bør eller skal påhvile foreningen.

Det blev også anført af formand Hans, at forsøg ved retsligt sagsanlæg, ved civilt søgsmål på at inddrive bidrag fra ejere af væltede træer, der har blokeret vore veje, er ude af proportion med foreningens udgift til fjernelse af væltede træer på vor veje. Forsamlingen konkluderede, at bestyrelsen bedes rette henvendelse til alle dets medlemmer og heri opfordrer dem til, evt. sammen med trækyndig person, at gennemgå træer på egen grund og i skel for at finde frem til de træer, der bør fældes, for dels at undgå nedfald på veje, inklusiv stikveje og stier og dels at undgå skader på egen og nabos bygninger m.m.

Lige artet med nævnte forhold omkring væltede træer på vej, meddeler formand Hans, at foreningen udbedrer skader på drændæksler, da det er umuligt at finde skadevolderen, der ikke selv giver sig tilkende.

Ad 7 (Valg til bestyrelse)

Michael Steen Nielsen-Elgaarg blev uden modkandidat genvalgt (som næstformand) og Knud Chr. Christensen blev uden modkandidat genvalgt (som sekretær).

Ad 8 (Valg af suppleant)

Jan Rasmussen, Syrenvej 60 blev uden modkandidat valgt som suppleant til bestyrelsen

Ad 9 (Valg af revisorer)

Da Line Groth-Andersen, Syrenvej 15 og Kirsten Rasmussen, Syrenvej 60 har accepteret genvalg til hhv. 1. og 2. revisor, blev de begge uden modkandidater genvalgt.

Ad 10 (eventuelt)

Internet og mobiltelefon dækning i vort område:

Formand Hans meddelte, at det kan være tilrådeligt, at lade en antennekyndig undersøge TV antenner, hvis TV modtagelse hyppigt ”sætter ud” ved ”sort skærm” eller ”fastlåst” billede/lyd, da mobiltelefonselskaberne sender forstyrrende signaler, evt. ved 4G systemet. 4G sendes bl.a. over kanal 61, der kan forstyrre DR1 og DR2. Evt. kan SMS sending medføre, at TV ”fryser”.

Syrenvej 60 oplyste, at modtagelse af TV signaler ved Boxer gennem en router fra fastnetledning har været upåklagelig.

Andet medlem oplyste, at have modtaget oplysning om manglende mulighed for at etablere ny fastnet telefonledning – muligheder er angiveligt brugt op af andre i området.

Andet medlem oplyste, at mobiltelefonselskab skal have oplyst, at dækning skulle være blevet forbedret, hvilket pågældende medlem ikke har kunnet registrere.

Entreprenør Jesper Jensen:

Se oven for punkt 4.

Rensning af vor strand for tang:

Som ved sidste års generalforsamling blev bestyrelsen anmodet om, at bede kommunen om at fjerne tang fra vor strand. Formand Hans meddelte atter, at dette ikke kunne forventes på vor strand, og at vor strand som øvrige strande i området er fredet, hvilket bl.a. medfører, at det kun er tilladt at fjerne ”løs tang” (f.eks. til gødning på egen grund), men egentlig rydning af strand for tang er ikke mulig, da tang med sand bl.a. skal opbygge stranden. Rydning af tang fra strand kræver godkendelse fra naturfredningsmyndighed, hvilket formand Hans ikke har kendskab til, at kommunen har opnået for vor strand. Syrenvej 84 meddelte, at der er blevet fjernet tang langs kysten, blot ikke mellem de to broer ud for vort område.

Hertil meddelte formand Hans, at kommunen måske har fået omtalte tilladelse, hvilket han dog som anført ikke var bekendt med.

Uforsvarligt hurtigt kørsel på vore veje:

Syrenvej 17 beklagede sig over, at flere kører alt for hurtig på vore veje.

Kommunal bro til standen:

Gl. Kongevej 20 beklagede manglende bræt på kommunal bro til standen. Det blev endvidere fremført, at det er ønskværdigt, at der på strandsiden af nævnte bro udlægges grus eller andet materiale, der hæver stien, påkrævet ved højvande, hvor stien er oversvømmet.

 ”Skilteskov” på vore veje:

Syrenvej 17 omtalte en TV2-Øst udsendelse, der viste billeder fra Syrenvej med et par skilte om legende børn og hunde i snor – af kommunens viceborgmester omtalt som ”skilteskov”.

 Parkering ved bommen for enden af Syrenvej:

Vore veje er private, hvorfor det ikke er tilladt for fremmede at parkere på vore veje, ej heller ved bommen.

Tak til foreningens bestyrelse:

Syrenvej 60 fremførte ros til bestyrelsen for udførte arbejde

Syrenvej 48 fremførte ros til Lone og Jørgen Christoffersen for bl.a. også lister over medlemmernes adresser, telefonnumre og e-mail adresser. Jørgen opfordrer alle til at sikre opdatering af egne data på nævnte lister, der sidst er fremsendt til alle 20. marts 2015.

Dirigenten takkede for god ro og orden, hvorefter mødet blev afsluttet med spisning af frokost.

Similar Posts